Home

Forvaltningsloven saksbehandlingstid

Jusinfo.no: Saksbehandlingstid og foreløpig sva

Saksbehandlingstid. Forvaltningsloven inneholder ikke alminnelige bestemmelser om konkrete frister for saksbehandlingen i den offentlige forvaltning, men det kan angis konkrete frister i særlover som eksempelvis plan- og bygningsloven § 11 a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar). Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Rundskriv til forvaltningsloven - lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker - Saksbehandlingsrundskriv § 15 a Prinsippene i denne dommen vil også gjelde for tillatelse gitt etter pbl. § 21-7 andre og tredje ledd. Klagefristen vil løpe fra utløpet av 3-ukers fristen, alternativt fra det tidspunkt vedkommende har fått eller burde ha fått kjennskap til tillatelsen, jf. forvaltningsloven § 29

En saksbehandlingstid som ikke er i overensstemmelse med forvaltningsloven § 11 a, vil være en saksbehandlingsfeil. Det følger imidlertid av alminnelig forvaltningsrett at et vedtak som lider av en saksbehandlingsfeil likevel er gyldig, med mindre feilen kan antas å ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41 forvaltningsloven § 33. Selv om det ikke er knyttet rettsvirkning til overskridelse av denne fristen, har kommunen et ansvar for å behandle og oversende klagesaken, eventuelt fatte et nytt vedtak, innen fristen. d) klagesaker skal avgjøres av klageinstansen innen 12 uker 6.5 Forsvarlig saksbehandlingstid. Opplæringsloven setter ingen eksplisitte tidsfrister for PP-tjenestens behandling av saker om spesialundervisning, men vi legger til grunn at dette må skje i løpet av rimelig tid. Saksbehandlingen skal være forsvarlig. Dette må suppleres med forvaltningslovens regler

Videre gjelder fellesreglene i forvaltningsloven kap II-III. § 3 (rekkevidden av visse bestemmelser i loven) LOV-1967-02-10-§3 samt hvis mulig å gi et anslag over forventet saksbehandlingstid. Parten orienteres om forventet saksbehandlingstid. Bare dersom det er åpenbart unødvendig,. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2006 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 3 annet ledd første punktum, § 11 femte ledd, § 11b, § 13c tredje ledd første punktum, § 13d tredje ledd, § 19 tredje ledd, § 24 fjerde ledd, § 28 fjerde ledd, § 36 tredje ledd fjerde og femte punktum, § 38 tredje ledd annet punktum og. § 31 - Forvaltningsloven § 31 - ett års frist - klage fra Kristen Steinhaug § 32-8 - Departementets svar på anmodning om omgjøring av Fylkesmannens opphevelse av vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - Oslo kommune - Damveien 15 b - gnr 86 bnr 741 § 33 - Forvaltningsloven § 33 annet ledd - klageren får delvis medhold i underinstanse Tidsfrister i plab- og byggesaksprosesser. Nedenfor er redegjort for de tidsfrister, med tilhørende konsekvenser, som gjelder for offentlige instanser i plan- og byggesaksprosessen omhandler saksbehandlingstid og sier at organet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Om det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid for henvendelsen kan besvares skal det gis et foreløpig svar snarest mulig. Gjelder saken et enkeltvedtak skal det gis et foreløpig svar om henvendelsen ikke kan besvares i.

3.1!Forvaltningsloven § 11a der personer på grunn av lang saksbehandlingstid i NAV lever uten inntekt i flere måneder.2 En slik situasjon vil føre til at mange får problemer med å dekke sine grunnleggende behov. I den grad lovgivningen stiller krav til tempo i forvaltningsprosessen,. forvaltningsloven § 11 a vedr. saksbehandlingstid og foreløpige svar. Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS om å: Foreta en nærmere kartlegging av rutinene for løpende oppfølging og kvalitetssikring på området. Gjennomføre en stikkprøvekontroll av at rutinene fungerer som forutsatt 3.7 Saksbehandlingstid, foreløpig svar og forsinkelsesmelding. Etter forvaltningsloven § 11 a skal en sak forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold. Dersom det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse til barneverntjenesten kan besvares, skal avsender snarest mulig underrettes om dette i et foreløpig svar Saksbehandlingstid. Det følger av forvaltningsloven § 11 a første ledd, så vel som av alminnelige prinsipper for forsvarlig saksbehandling, at forvaltningsorganer skal «forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold»

Forvaltningsloven inneholder bestemmelser om veiledningsplikt, saksbehandlingstid, foreløpig svar, muntlige konferanser, adgangen til å bruke fullmektig, samt regler om taushetsplikt. Nedenfor omtales noen bestemmelser som vil være aktuelle i forbindelse med vedtak etter kapittel 4A Forvaltningsloven § 33 beskriver underinstansens (tilsynsmyndighetens) plikter ved behandling av klagen. For det første må underinstansen ta stilling til om vilkårene for å klage er til stede. Det må her ses på om vedkommende har klagerett, om avgjørelsen er et enkeltvedtak, at klagefrister er overholdt, etc Fylkesmannen i Sogn og Fjordane brukte i underkant av tre måneder på å behandle en klage over en kommunes avslag på begjæring om innsyn. I flere perioder ble det ikke foretatt aktive saksbehandlingsskritt, og Fylkesmannen fulgte ikke opp saken mens den var til ny vurdering i kommunen. Saksbehandlingstiden er ikke i samsvar med kravene i offentleglova Fastsatt ved kgl.res. 15. desember 2006 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 3 annet ledd første punktum, § 11 femte ledd, § 11b, § 13c tredje ledd første punktum, § 13d tredje ledd, § 19 tredje ledd, § 24 fjerde ledd, § 28 fjerde ledd, § 36 tredje ledd fjerde og femte punktum, § 38 tredje ledd annet punktum og fjerde.

For å forenkle saksbehandlingen kan det derfor være grunnlag for å ikke gi samtidig begrunnelse etter forvaltningsloven § 24 andre ledd. Barnets beste og retten til å bli hørt Barnekonvensjonen art. 3 og art. 12, Grunnloven § 104 og forvaltningsloven § 17 krever at alle barn har rett til å bli hørt i saker som vedrører dem og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn Forvaltningsloven § 11. Fvl. § 11 første ledd første punktum fastsetter at forvaltningsorganene innenfor sitt saksområde har en alminnelig veiledningsplikt. Formålet er å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte, jf. annet punktum

Saken gjelder sen saksbehandling av dispensasjonssøknad i en byggesak. Kommunen brukte over to år og fem måneder på å behandle en søknad om dispensasjon for oppføring av garasje, og behandlet ikke søknaden før etter at ombudsmannen hadde undersøkt saken. Kommunen hadde heller ikke sendt foreløpig svar i saken. Ombudsmannen er enig med kommunen i at reglene om saksbehandlingstid og. Forvaltningslovutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 14. mars 2019. Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning, som er ment å avløse gjeldende forvaltningslov fra 1967

Kapittel 7 Tidsfrister for saksbehandling - Direktoratet

 1. Utdanningsdirektoratet avslo et krav om innsyn i dokumenter om internkontroll. Personen som ba om innsyn, påklaget avslaget. Direktoratet oversendte saken til Kunnskapsdepartementet for klagebehandling 22. januar 2019. Departementet behandlet klagen 8. mars 2019. Ombudsmannen er kommet til at departementets klagesaksbehandlingstid var for lang og i strid med lovens krav
 2. Dersom et forvaltningsorgan (et organ som handler på vegne staten, fylket eller kommunen, f.eks. trygdekontor, el. liknings-kontor) har fattet et vedtak i din disfavør, har du rett til å klage avgjørelsen inn for et høyere organ som behandler saken på nytt. Her får du en oversikt over reglene som gjelder ved klage og omgjøring. 1
 3. Forvaltningsloven (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker) er en norsk lov som har som formål å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling og likebehandling fra det offentliges side.. Den gjelder offentlige instanser eller organer i stat og kommune og private instanser som har driftstøtte fra stat, fylke eller kommune, for eksempel private barnehager og skoler
 4. Det betyr at reglene i forvaltningsloven §§ 6-15 om ugildhet (inhabilitet), veiledningsplikt, saksbehandlingstid og foreløpig svar, adgang til å nytte fullmektig (advokat), taushetsplikt, pålegg om opplysninger og granskning får anvendelse

§ 7-1. Tidsfrister for kommunens og - Direktoratet for ..

 1. Forvaltningsloven § 27 a gir her Kongen adgang til å gi forskrifter om betaling. Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven omfatter bare ileggelse av avgifter og gebyrer hvis vedtaket kan karakteriseres som et enkeltvedtak i lovens forstand. § 11 a (saksbehandlingstid, foreløpig svar)
 2. I denne artikkelen behandles forvaltningslovens bestemmelser om partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter etter forvaltningsloven (fvl.). Utfyll skjema og motta tre tilbud, fra tre forskjellige advokater 1. Innledning En part defineres i fvl. § 2, e) som person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder
 3. § 5-2 Saksbehandlingstid, foreløpig svar (1) Skattemyndighetene skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. (2) Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal organet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar
 4. Det fremgår av forvaltningsloven § 11 a at i forbindelse med enkeltvedtak, skal forvaltningsorganet forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. I vurderingen av hva som er for lang saksbehandlingstid, vil barnets behov for å få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig, føre til at for eksempel en saksbehandlingstid på totalt over tre måneder kan være for lang
 5. Lang saksbehandlingstid er nemlig ikke noe nytt. På spørsmål om hvilke konsekvenser slike brudd på forvaltningsloven bør få, svarer Harlem slik
 6. tidspunkt vedkommende har fått eller burde ha fått kjennskap til tillatelsen, jf. forvaltningsloven § 29. Veiledning om byggesak Publisert dato 05.02.2015 3. Det fremgår av pbl. § 21-7 tredje ledd at fristen for å behandle søknader etter § 20-2 er 3 uker, selv om det foreligger proteste
 7. Saksbehandlingstid. Opplæringsloven sier ikke eksplisitt om hvor lang tid det kan gå før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning. Når det gjelder begrepet rimelig tid, må opplæringsloven suppleres med saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven som også vil gjelde for enkeltvedtak om spesialundervisning

Saksbehandlingen vår følger forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven. Du har krav på å få informasjon om at saken din er mottatt, så snart klagen er oversendt og mottatt hos oss. Du skal også orienteres om forventet saksbehandlingstid Vi viser til brev av 19. mai 2014 fra Oslo kommune og beklager at det har tatt lang tid å besvare henvendelsen. Oslo kommune ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet uttale seg om beregning av saksbehandlingstid etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-7 i tilknytning til reduksjon av gebyr etter byggesaksforskriften (SAK10) § 7-4, og reduksjon av gebyr etter Oslo kommunes.

6.5 Forsvarlig saksbehandlingstid - Udi

E-læringskurset skal bidra til å løfte kompetansen om saksbehandling og tildeling av tjenester. Du kan drøfte problemstillinger med kollegaer og reflektere rundt både saksbehandlernes praksis, rutiner og kommunens tilbud Saksbehandlingstid i politiet: Politiet bryter egne frister - voldtektsofre må vente stadig lengre Saksbehandlingstiden har skutt i været for både de groveste voldssakene og voldtektssaker de. Forvaltningsloven har en rekke bestemmelser som bidrar til å sikre at tjenestene som tildeles oppfyller kravene til forsvarlighet. Blant annet stilles det krav om at forvaltningen foretar nødvendige undersøkelser for å sikre at vedtak og tjenester bygger på korrekt og tilstrekkelig informasjon bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2 b. For enkeltvedtak stilles det formkrav til saks­ behandlingen. For avgjørelser som regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven innebærer dette: • formkrav jf. fvl kap IV, V og VI • vedtaket skal være skriftlig, fvl § 23 • vedtaket skal begrunnes, fvl § 2 Forvaltningsloven med kommentarer, 5. utg., Oslo: Gyldendal akademisk, 2011 s. 28. Tweet. Les forvaltningsloven her (lovdata.no) Lenker. Om habilitet (§§ 6 - 10) Veiledningsplikt (§ 11) Saksbehandlingstid, foreløpig svar (§§ 11 a - 11 b) Muntlige konferanser og nedtegning av opplysninger (§ 11 d) Advokat eller annen fullmektig (§ 12

Rundskriv til forvaltningsloven - Saksbehandlingsrundskriv

Saksbehandlingen av tilsynssaker hos fylkesmannen og i Statens helsetilsyn, anvendelsen av forvaltningsloven og krav til saksbehandlingstid. Klage- og erstatningsordninger i helse- og omsorgstjenesten. Meldeordning. Oversikt over helsepersonell. Tilsynssaker i sosiale tjenester og barnevernet er ikke omtalt her. Se også avgjørelser i saker om. Det er et avgjørende verktøy for å få ned saksbehandlingstid og dokumentasjonskrav. Komiteen imøteser regjeringens varslede arbeid med å gjennomgå kravene til dokumentasjon. Det følger av forvaltningsloven § 28 at enkeltvedtak kan påklages av en part eller en annen med rettslig klageinteresse i saken Saksbehandlingstid. Fylkesmannen skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Fylkesmannen prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder Saksbehandlingstid. Klagen skal normalt behandles innen 8 uker. Saksdokumenter og veiledning. Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven § 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i saken. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller behøver veiledning i forbindelse med dette. Saksgan

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Rambergveien 9, 3115 Tønsberg. Postboks 2014, 3103 Tønsberg. Telefon: 33 41 25 00 - Faks: 33 31 06 60, E-post: postmottak@dsb.no Organisasjonsnummer: 974 760 98 Så lang saksbehandlingstid strider med kravet om at innsynskrav skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. offentlighetslovens § 29 første ledd. I henhold til praksis og forarbeider betyr dette krav om behandling samme dag og senest innen 1-3 virkedager. jf. forvaltningsloven § 11 a. Datatilsynet er underlagt forvaltningsloven og offentlighetsloven i saksbehandlingen vår. Vi har for tiden stor arbeidsmengde. Du må regne med en saksbehandlingstid på minst tre til seks måneder, men det kan også ta lenger tid. For informasjon om saken din kan du ta kontakt med arkivet vårt på telefon 22 39 69 00 eller De siste årene har Skatteetaten hatt en betydelig økning i henvendelser om frivillig retting. Dette har ført til 1,5 milliarder kroner mer til den norske velferdsstaten, og den enkelte har fått ryddet opp i økonomiske forhold

Forvaltningsloven, egentlig Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl.) er en norsk lov som regulerer saksbehandling og vedtak fattet av de fleste statlige eller kommunale forvaltningsorganer.. Til statlig eller kommunal forvaltning regnes for eksempel departementer og direktorater, herunder NAV.Samtlige norske kommuner er også underlagt loven Unormalt lang saksbehandlingstid jf. Forvaltningsloven § 11a; Om opplysninger fremkommet muntlig i saken er blitt forsvarlig nedtegnet, § 11d; Mangelfullt partsinnsyn jf. Forvaltningsloven § 18 - § 18d; HABILITETSMANGLER. Et vedtak som fattes eller forberedes av en inhabil saksbehandler vil fort kunne være ugyldig iht. Forvaltningsloven § 41 sender ev. foreløpig svar til søkeren om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven § 11 a. er en part representert ved advokat eller annen fullmektig, skal alle henvendelser i saken rettes til denne, jf. forvaltningsloven § 12; sørger for at saken er tilstrekkelig opplys

Undersøkelse viser at Bindal kommune har en saksbehandlingstid som jevnt over tilfredsstiller kravene i forvaltningsloven. I de tilfeller at saksbehandlingen tar uforholdsmessig lang tid, bør kommunen bli flinkere til å gi parten foreløpig svar med de nødvendige opplysninger innen 1 mnd. Kommunens underretninger om vedtak mangle Forvaltningsloven har bestemmelser om klager og saksbehandlingstid. En klage skal behandles uten ugrunnet opphold - altså så snart som mulig. Dersom politiet ikke klarer å ferdigbehandle klagen innen fire uker, skal du få et brev som gir deg en begrunnelse for hvorfor klagen ikke kan behandles før, og hvor lang behandlingstid de regner med at det tar Saksbehandlingstid. På grunn av tvangsvedtakenes inngripende karakter er det viktig at kontrollkommisjonen faktisk sikrer en rask og effektiv behandling av klager forvaltningsloven § 24 første ledd, og ovennevnte saksbehandlingsfrister anses ikke overholdt i slike tilfeller

Video: Forskrift til forvaltningsloven

Presentasjon av veileder om spesialpedagogisk hjelp og

Saksbehandlingstid. Hovedregelen i plan- og bygningslovens § 21-7: søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 som ikke medfører dispensasjon, skal avgjøres innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger. Forvaltningsloven. Matrikkelforskriften. Pri Forvaltningsloven inneholder ikke alminnelige bestemmelser om konkrete frister for saksbehandlingen i den offentlige forvaltning, men det kan angis konkrete frister i særlover som eksempelvis plan- og bygningsloven Kommunen skal opplyse om den videre saksbehandling og antatt saksbehandlingstid Helsetilsynet Tilsyn Om tilsynssaker Saksbehandlingen tilsynssaker fylkesmannen og Statens helsetilsyn forvaltningsloven saksbehandlingstid. Print Søk på siden. Samarbeidsavtale mellom Statens helsetilsyn og Arbeids- og velferdsetaten 22.12.2016 Innholdsfortegnelse Uttalelsen er hentet fra høringssvarene som ble gitt i forbindelse med utarbeidelsen av Ot.prp. nr. 38 (1964-1965) Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Resultatet av denne Ot.prp. er det vi i dag kjenner som lov 10 februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker - forkortet forvaltningsloven

Så bra! Hvis du trenger svar fra oss, må du ringe eller sende e-post til veiledningstjenesten vår.. Hvis du ønsker å hjelpe oss med å gjøre nettsiden bedre, kan du fortelle oss hva du lette etter i feltet under Velg type sak. Velg type sak i oversikten under. Sjekk hvor lenge du må vente før du får svar på søknaden din. Ventetiden starter fra du har levert alle dokumentene hos politiet Forholdet til forvaltningsloven og tvangsfullbyrdelsesloven 3-1.1 Forarbeider og forskrifter 3-1.2 Generelt om § 3-1 3-1.3 § 3-1 første ledd skal det sendes foreløpig svar med angivelse av saksbehandlingstid og begrunnelse for at henvendelsen ikke kan behandles innen rimelig tid

Forvaltningsloven - regjeringen

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven Saksbehandlingstid behandlede klager. 10 sist behandlede klager var innkommet i perioden 22.3.2011 -25.4.2014. Klager fra 2011 og 2012 er lite aktuelle nå. Av de 5 resterende har 4 saksbehandlingstid fra 2 til 5 måneder. Den siste ser ikke ut til å være behandlet, men som om søker har iatt et alternativt tiltak. 6 Helsetilsynet Tilsyn Om tilsynssaker Saksbehandlingen tilsynssaker fylkesmannen og Statens helsetilsyn forvaltningsloven saksbehandlingstid. Print Søk på siden. Utredning og vurdering av faglig forsvarlighet i klinisk praksis 09.06.2012 Innholdsfortegnelse

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Hvis du er misfornøyd med barnevernet, kan du klage til.. forvaltningsloven (4). Stortinget bestemmer krav til saksbehandlingstid, og kravet til saksbehandlingstid fremgår hvert år av statsbudsjettet og embetsoppdraget til fylkesmannen. Fylkesmannsembetene og Statens helsetilsyn har som mål at median saksbehandlingstid ikke skal være mer enn henholdsvis 5 og 6 måneder. Enkelte saker ka

Lenker: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker - Lovdata Forskrift til forvaltningsloven - Lovdata Nye regler om inhabilitet - KS Habilitet i kommuner og fylkeskommuner -Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Lovens formål: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker Regl.. Forvaltningsloven Vergemålsloven Statens sivilrettsforvaltning. Fylkesmannen.no. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Ansvarlig redaktør: Valgerd Svarstad Hauglan Saksbehandlingstid og rutiner i byggesaker. Publisert 22.01.2020. I mange saker er ikke saksbehandlingsfristene i forvaltningsloven, plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften overholdt. I flere saker er det heller ikke sendt tilfredsstillende foreløpige svar,.

Tidsfrister i plan- og byggesa

Kartleggingen viser at de fem etatene legger stor vekt på å oppfylle forvaltningsloven og annet lovverks pålegg når det gjelder å informere brukerne om klagemuligheter og saksbehandlingstider. Lovverkets minimumsstandard synes derfor som hovedregel å være etterlevd forvaltningsloven § 33. Det forutsettes altså at kommunen har ferdigbehandlet klagen i henhold til forvaltningsloven § 33 før klagefristen starter. For kommunens godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon etter plan- og bygningsloven § 18-8, gjelder tidsfristen fra det tidspunkt nødvendig materiale er mottatt og til vedtak er sendt Lengre saksbehandlingstid innen pleie og omsorg. Gå direkte til. Saksbehandlingstiden vil strekke seg ut over 3 uker, og dette varslet er i henhold til forvaltningsloven § 11a. Det vil bli sendt ut foreløpig svar i hver enkelt sak. Kontaktinfo. call 954 17 171 @ tjenestekontoret@lyngdal.kommune.no

6 feller ledere i offentlig sektor må styre klar avillustrasjon%2Bforslag%2BSV%2Bmerged

svarfrist ved henvendelse til offentlig orga

Da forvaltningsloven har inntatt en teknoøytral definisjon av «dokumenter», kan «saksdokumenter» også være en video, Noe lengre saksbehandlingstid kan tillates hvis det gjelder innsynskrav som reiser vanskelig problemstillinger eller hvor innsynskravet omfatter store mengder med dokumenter forvaltningsloven § 2 (1) pkt b). Bestemmelser som gjelder en parts krav på innsyn, varslingsrett og innsigelsesrett, krav til grundig og forsvarlig saksbehandling, veiledningsplikt, krav til begrunnelse av vedtak, klagefrister, omgjøring og dekning av saksomkostninger, kommer til anvendelse ved forvaltningens enkeltvedtak

I denne artikkelen gir advokat Kramås med utgangspunkt i Sivilombudsmannens uttalelser i den såkalte «Kongsbergsaken», en oversikt over hvilke krav som må stilles til den kommunale saksbehandling og vedtak i saker etter lov om sosiale tjenester (stl.). Sivilombudsmannen har gått gjennom og vurdert samtlige vedtak om tjenester til utviklingshemmede i Kongsberg kommune - og hadde [ forvaltningsloven. 2.1 Vegloven Veglovens bestemmelser om avkjørsler står i §§ 40 - 43 (vedlegg 1). Hovedsiktemålet med saksbehandling etter § 40 i vegloven er å gi lovlig atkomst til det offentlige vegnett, hvor slik atkomst ikke er sikret gjennom reguleringsplan etter plan - og bygningsloven. De tekniske krav gitt i medhold av veg Plikten gjelder kun for informasjon som er taushetsbelagt etter reglene i forvaltningsloven eller annet lovverk. Hvis du har et saklig og reelt behov for å nekte innsyn, og behovet kan hjemles i loven, skal du alltid vurdere om du likevel kan gi innsyn. Det er dette som er prinsippet om merinnsyn Når det gjelder Hems konkrete spørsmål vedrørende vår saksbehandling, så kan vi svare følgende: (a) Saksbehandlingstid er en sentral del av våre kvalitetskrav og framgår av forvaltningsloven (4). Stortinget bestemmer krav til saksbehandlingstid,. Forvaltningsloven § 11a, om saksbehandlingstid, sier at vi skal gi foreløpig svar i saker som gjelder enkeltvedtak dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt

Saksbehandlingsrundskrivet - Bufdi

Kortest saksbehandlingstid oppnår du ved å forsikre deg om at søknaden er korrekt utfylt og at all etterspurt dokumentasjon er lagt ved. Dersom det likevel er mangler ved søknaden, skal du få beskjed så raskt som mulig. Unntakene følger av forvaltningsloven Jeg var helt pudding etter arbeidsdagen i går. Ringte legen i går ettermiddag, måtte ringe igjen i dag, og jeg fikk 50% sykemelding denne uka. Hel dag ble for mye i går. Skal ha korte dager denne uka, og det tror jeg blir mmer passende, slik at jeg kommer meg helt. Høres ut som en god løsning:-). Prioriterte saker og saksbehandlingstid Kontoret for voldsoffererstatning prioriterer behandling av søknader om voldsoffererstatning der staten kan kreve regress fra skadevolder. Dette vil for eksempel være saker hvor straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse forvaltningsloven •Oppstarting av saker •Selvbetjeningsløsninger •Oppstarting av forvaltningsorganets eget tiltak -eksemplet trygdeytelser •Veiledning (utk. §§ 14 til 16) •Gis normalt i samme form som henvendelsen skjer i •Ved behov rett til muntlig samtale •Saksbehandlingstid og foreløpig svar -to alternativer (utk. § 17) Sivilombudsmannen vurderer her Helsetilsynet i Oslo og Akershus sin saksbehandlingstid i saker om innsyn i pasientjournal etter pasientrettighetsloven § 5-1 og forvaltningsloven §§ 18-21. Ombudsmannen uttaler at tre måneder er for lang saksbehandlingstid, og ber Statens helsetilsyn vurdere om det bør gis egne resultatmål for saksbehandlingstid i innsynssaker, samt gi en oppfordring til.

Sen saksbehandling og manglende svar fra Nesodden kommune

Frogn får refs for lang saksbehandlingstid i byggesaker. I mange saker er ikke saksbehandlingsfristene i forvaltningsloven, plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften overholdt, ifølge Sivilombudsmannen. Elin Svendsen Sv: Forvaltningsloven §11-a Opprinnelig lagt inn av 3barnsmor , her . Dette er min personlige mening, og ikke overhodet noe jeg kan hjemle i noen lov, men akkurat i en slik sak som dette, hvor det er snakk om penger som du skal tilbakebetale - så syns jeg at det bør det bør komme i din favør at de har brukt så uhorvelig lang tid på å behandle klagen din

§ 4A-9 Forvaltningslovens anvendelse - Helsedirektorate

Forholdet til forvaltningsloven og tvangsfullbyrdelsesloven{3-1} (1) Forvaltningsloven gjelder med de særlige bestemmelser som er gitt i sendes foreløpig svar med angivelse av saksbehandlingstid og begrunnelse for at henvendelsen ikke kan behandles innen rimelig tid Du har som hovedregel (jf.forvaltningsloven) krav på svar på din søknad innen en måned. Dersom søknaden ikke er ferdigbehandlet innen denne fristen, vil du som en hovedregel få foreløpig svar med informasjon om forventet saksbehandlingstid. Når du sender e-post/brev til os

Frakkfjord - naturvernforbundet

Forvaltningsloven (fvl.) • Saksbehandlingsregler for underordnete offentlige organers utøvelse av myndighet - Saksbehandlingstid («uten ugrunnet opphold», foreløpig svar § 11a - Rett til muntlig møte og nedtegnelse av opplysninger § 11 Hvis årsaken til feilen fulgte med kjøpet, kan du reklamere. Er det en fabrikasjonsfeil, eller du ikke har fått det du har betalt for, må selgeren ordne opp. Hvis du kjente til feilen, eller den skyldes noe du har gjort, eller et uhell, må du ta regningen selv Median saksbehandlingstid er videre kanskje ikke det mest egnede kvalitetsmål hverken i forhold til Forvaltningsloven eller rent praktisk, da bruk av mediantid kan betyr at de vanskeligste og sannsynligvis mest belastende sakene kan ligge vesentlig over medianen Merk: det er mulig å spole inntil 6 timer tilbake i direktesendingen. T rykk, hold og dra avspillerhodet bortover for å spole frem eller tilbake i sendingen. Klikk «Direkte » for å gå tilbake til direktesendingen.. Avspillingsproblemer? Vi anbefaler brukere med Internet Explorer 11 og andre som opplever problemer med nett-tv å bruke vår alternative spiller

 • Susan sarandon age.
 • Blafre sekk lilla.
 • Kommuner nord trøndelag kart.
 • Half marathon 2017 2018.
 • 4 axlad lastbil.
 • Ausmalbilder pferde mit reiter zum ausdrucken.
 • Pullover cut out ärmel.
 • Conchita wurst größe.
 • Symptomer etter fjerning av hormonspiral.
 • Mac fix plus spray norge.
 • Texas de brazil menu.
 • Hesperidengarten regensburg preise.
 • Tilda swinton.
 • Only you schmuck.
 • Hyperaktiv voksen.
 • Hoftedysplasi skinne.
 • Form av kvarts agat.
 • Hail to the chief.
 • Brandsdal trondheim.
 • Wn münsterland.
 • Sega wiki.
 • Minigolf bonn rheinaue.
 • Glasstype kryssord.
 • Slavekoret den norske opera.
 • Mute command rust.
 • Hvordan skanne dokumenter.
 • Olive baron cohen montgomery moses brian baron cohen.
 • Uio kunsthistorie årsstudium.
 • Hartz 4 regelsatz berechnung.
 • Wandvertäfelung holzkassetten.
 • Zeiss batteriedeckel.
 • Sport1.
 • Seronegative rheumatoid arthritis.
 • Havabbor pris.
 • Anna frank.
 • Glassmaling biltema.
 • Pensjonsalder 2018.
 • Aktivitet for eldre på sykehjem.
 • Fakta om dyr.
 • List of everybody loves raymond episodes.
 • Bildungsurlaub nrw beamte lehrer.