Home

Bokføringsloven oppbevaringstid

Altinn - Oppbevaring av regnskapsmaterial

Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale - Skatteetate

 1. Tollforskriften krever at tolldeklarasjonen og grunnlagsdokumentene til denne i forbindelse med inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, skal oppbevares lengre enn det som følger av det generelle kravet til oppbevaringstid i bokføringsloven, se her. Opplysninger om utenlandsk selskap - 5 å
 2. at det fortsatt gjelder krav om 10 års oppbevaringstid for dokumentasjon etter bokføringsloven § 13 første ledd nr. 2 og 3 som var oppbevaringspliktig på tidspunktet for ikrafttredelse (gjelder spesifikasjoner, dokumentasjon av bokførte opplysninger mv.)
 3. Regler om unntak fra fem års oppbevaringstid for regnskapsmateriale Fem års oppbevaringstid blir stående med få unntak. Unntak vil gjelde for prosjektregnskap, kjøpsdokumentasjon knyttet til fast eiendom underlagt justeringsreglene og for bankers kunde- og leverandørspesifikasjon
 4. Oppbevaringstid Hovedregelen er 5 års oppbevaringstid (redusert fra tidligere 10 år med virkning 1. januar 2015). Fristen for kravet om oppbevaringstid regnes fra utløpet av regnskapsåret. Dette innebærer at etter 1. januar 2020 kan regnskapsmateriale som er eldre enn 2015 fjernes/makuleres
 5. Reglene i bokføringsloven § 13 og § 13b, og i denne forskrift om oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, oppbevaringssted, oppbevaringstid, sikring og elektronisk tilgjengelighet gjelder tilsvarende for sikkerhetskopien som for originalen
 6. Punkt 2 og 6: Angivelse av oppbevaringstid på 10 år er fjernet. Punkt 11: Angivelse av oppbevaringstid på 10 år er erstattet med henvisning til bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum. Om NBS 5 Dokumentasjon av balansen (mai 2013) Norsk RegnskapsStiftelse har gitt ut en ny bokføringsstandard, NBS 5 Dokumentasjon av balansen
 7. Bokføringsloven av 19.11.2004 nr. 73 trådte i kraft 1.1.2005, med senere endringer. Bokføringsforskriften av 1.12.2004 med senere endringer. Fra og med 1.1.2006 må alle bokføringspliktige forholde seg til bokføringslovens krav

NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale (april 2015) NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale - alle historiske versjoner samlet i en zip-fil Endringer i standarden april 2015 Punkt 6.2.5 og 8.2: Angivelse av oppbevaringstid på 10 år er erstattet med henvisning til bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum. Punkt 6.2.6.4: Gjengivelsen av bokføringsforskriften § 7-2 er oppdater Litt historikk • Bokføringsloven og -forskriften ble vedtatt høsten 2004 Gjeldende for alle fra 1.1.2006 • Evaluering av bokføringsloven - Bokføringsstandard styret har foretatt en gjennomgang av bokføringsregelverket for Finansdepartementet • Delrapport I -Godkjenningsordning for kassasystemer (september 2008) • Delrapport II -Forslag til endringer i bokføringsloven o Oppbevaringstid - Regnskapsmateriale. Avtaler - 3,5 år. Avtaler, med unntak av avtaler av mindre betydning, skal oppbevare i tre år og seks måneder, se skal oppbevares lengre enn det som følger av det generelle kravet til oppbevaringstid i bokføringsloven, se.

Bokføringsloven - utvalgte problemstillinger og fallgruver God bokføringsskikks betydning for revisjonen Konklusjon om registrering og dokumentasjon Oppbevaringstid Oppbevaringsplikt i 10 år Oppbevaringsplikt i 5 år* Oppbevaringsplikt i 3,5 å Tollforskriften krever dermed at slike tolldeklarasjoner mv. skal oppbevares lengre enn det som følger av det generelle kravet til oppbevaringstid i bokføringsloven. Tollforskriften § 4-12-1 tredje ledd. Annen disp. ufortollet vare - 10 år. Annen disponering av ufortollet vare. Deklarasjoner etter tolloven § 4-24 og grunnlagsdokumenter Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 9-14 trettende ledd og § 18-3 tolvte ledd, og lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring § 5, § 13 femte ledd, § 16 Bokføringsloven: Praktiske problem oppbevaringstid er definert i bokføringslo-ven § 13. Det skilles mellom primærdoku-mentasjon med fem års oppbevaringstid (første ledd nr. 1-4) og sekundærdoku-mentasjon med 3,5 års oppbevaringstid (første ledd nr. 5-8)

2.1 Sammendrag. Finansdepartementet ga 13. november 2007 Norsk Regnskapsstiftelse i oppdrag å gjennomgå reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften, og vurdere behovet for endringer ut fra de erfaringene en til nå har med bokføring etter reglene som trådte i kraft 1. januar 2005 Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies). Dersom de ikke er nødvendig for at nettsiden vår skal fungere, vil de ikke lagres på din enhet med mindre du samtykker til dette

Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale Deloitte

Trenger du hjelp? Våre bedriftsveiledere sitter klar for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Norge. Tjenesten er gratis. Telefonnummer til Altinn brukerservice 800 33 84 Sticos Oppslag er et komplett juridisk oppslagsverk og faglig verktøykasse for regnskapsførere, revisorer og lønnsmedarbeidere. Her finner du alle relevante lover, regler og uttalelser, samt maler, sjekklister og kalkulatorer som forenkler kompliserte arbeidsprosesser. Prøv gratis i 30 dage

TollABC. Forklaring til tolloven § 4-12. § 4-12 regulerer de pliktene avgiveren har til å oppbevare meldinger som avgis til tollmyndighetene Redusert oppbevaringstid i bokføringsloven ikke i kraft Print; Email (09.01.2014) Kilde: DnR Lovendringen som skal redusere oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon fra ti til fem år, ble ved en feil ikke satt i kraft fra årsskiftet slik det var forutsatt Bokføringsloven § 13 gir plikt til å oppbevare regnskapsmateriale og angir oppbevaringstid for ulike typer dokumentasjon. Kravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale som nevnt i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 til 4, såkalt primærdokumentasjon, er redusert fra ti til fem år etter regnskapsårets slutt, jf. endring i bokføringsloven § 13 annet ledd ved lov 13. desember 2013 Bokføringsloven § 13 og bokføringsforskriften kapittel 7 regulerer hva som er oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, oppbevaringstid, oppbevaringsmedium og oppbevaringssted. Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale og oppbevaringstid Følgende regnskapsmateriale skal oppbevares, jf. bokføringsloven § 13 første ledd Redusert oppbevaringstid: Skattedirektoratet har pr. 15. juni 2009 behandlet 38 søknader om nedsatt oppbevaringstid. En god del av disse søknadene er fra foretak som har opphørt med virksomhet. Skattedirektoratet legger til grunn at opphør av virksomhet i seg selv ikke er et selvstendig grunnlag grunn for dispensasjon

Endringen i bokføringsloven som reduserer oppbevaringstiden for primærdokumentasjon til fem år trer i kraft 1. februar 2014. Finansdepartementet har fastsatt forskrift om overgangsregler. Les mer hos Finansdepartementet. Oppdatert: Redusert oppbevaringstid utsatt i ett å Bokføringsloven skiller mellom det som kalles primær- og sekundærdokumentasjon. Det vil i praksis si at det er noen forskjeller på oppbevaringstid. Primærdokumentasjon er det som brukes som grunnlag for føringen av et regnskap, slik som fakturaer, kvitteringer, utleggsskjema og lignende Bokføringsloven § 13 Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale Deloitte . Bokføringsloven § 13 ble endret med virkning fra 1.februar 2014 hvor man i 2. ledd tok inn ordlyden: «Regnskapsmateriale som nevnt i første ledd nr. 1 til 4 skal oppbevares i Norge i fem år etter regnskapsårets slutt

Fra 1. januar 2015 ble reglene for oppbevaringstid for regnskapsmateriale i bokføringsforskriften endret. Endringene innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for regnskapsmateriale nå er fem år. Reduksjonen i kravene til oppbevaringstid for regnskapspliktige er et viktig.. Redusert oppbevaringstid i bokføringsloven ikke i kraft 14. januar 2014 Rådgivning Lovendringen som skal redusere oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon fra ti til fem år, ble ved en feil ikke satt i kraft fra årsskiftet slik det var forutsatt Delt om oppbevaringstid Regjeringen foreslo en del endringer i bokføringsloven, og oppbevaringstida for regnskapsmateriale var blant spørsmålene som ble behandlet. Finanskomiteen var delt i synet om oppbevaringstid. Regjeringspartienes stemmer sikret flertall for forslaget om fortsatt ti års oppbevaringstid

Bokføringsloven setter minimumskrav til hvor lenge bilag må oppbevares. Noen bransjer og transaksjoner er pålagt lengre oppbevaringstid. Eksempler på dette er: Prosjektregnskap i bygge- og anleggsbransjen og kunde- og leverandørspesifikasjoner i banker må for eksempel oppbevares i ti år Bokføringsloven med tilhørende forskrifter inneholder regulering av: Hvem som er bokføringspliktige Hva som er pliktig regnskapsrapportering Oppbevaringstid Hovedregelen er 5 års oppbevaringstid (redusert fra tidligere 10 år med virkning 1. januar 2015). Fristen for kravet o

Bokføringsloven stiller ikke krav til lagringsmedium, slik at det ikke umiddelbart er noe krav om utskrift og oppbevaring av spesifikasjonene på papir. Det er 3,5 års oppbevaringstid for denne type timedokumentasjon. For at kravet skal «slå inn»,. Regjeringen har vedtatt redusert oppbevaringstid for regnskapsbilag. Hovedregel for oppbevaring av regnskapsmateriale finner vi i Bokføringsloven §13, derav at primærdokumentasjon skal nå oppbevares i 5 år etter regnskapsårets slutt, mens sekundærinformasjon skal oppbevares i 3,5 år Forenklinger På en del områder medfører bokføringsloven forenklinger i forhold til tidligere regler: Differensiert oppbevaringstid bokføringsloven § 13 For primærdokumentasjonen (pliktig regnskapsrapportering, spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, dokumentasjon av bokførte opplysninger, balansen mv og nummererte brev fra revisor) er kravet til 10 års oppbevaringstid. Redusere minstekravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon i bokføringsloven fra 10 år til 5 år. Forslaget ble vedtatt 5. desember 2013 19:35. enstemmig vedtatt. ikke til stede Endringen i oppbevaringstiden fra ti til fem år har nemlig ennå ikke fått ikrafttredelsesdato. Dessuten kan det gis forskriftsbestemmelser om lengre oppbevaringstid for enkelte typer regnskapsmateriale. I lov av 13.12.13 nr. 121 ble bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum endret, slik at følgende regnskapsmateriale skal oppbevares i Norge i fem år etter regnskapsårets slutt i.

Regnskapsmateriale som må oppbevares lengre enn 5 år

 1. Agio Revisjon - Autorisert revisor/regnskapsfører i Bergen. Vi tilbyr revisjon og rådgivningstjenester innen de vesentligste områder
 2. På denne siden ligger materiell til boken Bokføringsloven - Med kommentarer til lov, forskrifter og god bokføringsskikk (2. utgave) av Jan Terje Kaaby.. KILDER: Bokføringsreglene. Bokføringsloven av 19.11.04 nr. 73. Bokføringsforskriften av 01.12.04 nr. 155
 3. Norges Eiendomsmeglerforbund går i sitt høringssvar i mot Finansdepartementets forslag om å redusere kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskriften fra ti til fem år. NEF støtter dermed Finanstilsynets vurdering i denne saken. NEF begrunner dette med at kjøpere og selgere av fast eiendom vil kunne...Les mer
 4. Reglene i bokføringsloven § 13 og § 13b, og i denne forskrift om oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, oppbevaringssted, oppbevaringstid, sikring og elektronisk tilgjengelighet gjelder tilsvarende for sikkerhetskopien som for originalen. * * * * * * I transportretten er det ikke noe lovmessig krav om oppbevaring av originale fraktbrev
 5. Vår lengste oppbevaringstid av dine personopplysninger er 13 år etter avsluttet kundeforhold. Dette tilsvarer den perioden du på nærmere angitte vilkår kan rette krav mot oss under avtalen din, såkalt foreldelsesfrist
 6. Innledning Velkommen til Fordelingsutvalgets økonomihåndbok for frivil-lige organisasjoner. Som navnet tilsier skal dette være en håndbok for de som job
 7. Oppbevaringstiden for regnskap endret til 5 år! Dette gjelder for de aller fleste, men det er noen unntak. Les her for mere info

Oppbevaringstid - Regnskapsmateriale - Kontohjel

I januar sendt Finansdepartementet på høring forslag om å redusere kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskrifen fra ti til fem år. Forslaget er en del av forenklingsarbeidet for regnskapsmateriale i henhold til bokføringsloven er redusert fra ti til fem år Det bør derfor klargjøres hvilke dokumenter i forbindelse med kapitalvarer som skal ha utvidet oppbevaringstid, gjerne ved å ta det med i merverdiavgiftsforskriften §§ 9-1-2. Det bør derfor stilles krav om at regnskapsmaterialet som nevnt i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1,. Finansdepartementet foreslår at dette reduseres til fem år, i samsvar med kravet til oppbevaringstid i bokføringsloven § 13 annet ledd. Forbrukerombudet støtter ikke denne endringen. Hensikten bak bestemmelsen er å sikre oppbevaring av opplysninger om hva som er avtalt mellom partene Oppbevaringstid for regnskapsmateriale Kravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale etter bokføringsloven er redusert fra ti til fem år og det er derfor vedtatt tilpasninger til fem års oppbevaringstid i skatte- og avgiftslovgivningen. Se hele listen med regelendringer her

Regnskapsmateriale som nevnt i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 til 4 skal som hovedregel oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt Skattedirektoratet kan med hjemmel i § 13 siste ledd etter søknad gi tillatelse til redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale 1 Bokføringsloven (19.11.04 nr. 73) § 13 og bokførings­ forskriften (01.12.04 nr. 1558), samt uttalelser om og standarder for god bokføringsskikk fra Norsk Regnskaps­ Stiftelse (jf. bokføringsloven § 4 nr. 10). 2 Bokføringsforskriften kapittel 8. Bokføringsloven en i digital verden - del III Elek ortskni opp be vangav i Årsberetningen må oppbevares i Norge i fem år etter regnskapsårets slutt (jfr. bokføringsloven § 13), dvs. tilsvarende oppbevaringstid som for regnskapsmaterialet. Årsberetningen er offentlig (jfr. regnskapsloven §§ 8-1 og 8-2), dvs. enhver kan gjøre seg kjent med innholdet av denne enten hos virksomheten eller hos Regnskapsregisteret

Overgangsregler for oppbevaring av - Regjeringen

 1. Redusert krav til oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon. Det er vedtatt endringer i bokføringsloven § 13, annet ledd som medfører at krav til oppbevaringstid for oppbevaringspliktig regnskapsdokumentasjon (primærdokumentasjon) endres fra 10 til 5 år
 2. Endringen i bokføringsloven som reduserer oppbevaringstiden for primærdokumentasjon til fem år trer i kraft 1. februar 2014. Finansdepartementet har fastsatt forskrift om overgangsregler. Les mer hos Finansdepartementet Oppdatert: Redusert oppbevaringstid utsatt i ett å
 3. Det følger av bokføringsloven (bokfl.) § 13 at såkalt primærdokumentasjon skal oppbevares i Norge etter regnskapsårets slutt. Pliktig oppbevaringstid har tidligere vært 10 år, mens den med virkning fra 1. februar 2014 ble redusert til 5 år. Kort tid før lovendringene trådte i kraft, ble det også vedtatt en forskrift om overgangsregler
 4. Spørsmålet om oppbevaringstid etter bokføringsloven § 13 har vært på høring, og er for tiden til vurdering i Finansdepartementet. Bokføringsstandardstyret har imidlertid vist til at det særlige spørsmålet om oppbevaringstid for kassastrimler bør ses i sammenheng med vurderingen av en godkjennelsesordning for kassasystemer

•Bokføringsloven § 13, første ledd nr. 3: [som oppbevaringspliktig regnskapsmateriale regnes] dokumentasjon av bokførte opplysninger og slettede opplysninger, dokumentasjon av kontrollsporet mv. og dokumentasjon av balansen, 1 Regnskap må oppbevares i henhold til lov om bokføring (bokføringsloven). Artikkelen tar for seg adgangen til å oppbevare regnskapsmateriale i utlandet, herunder vilkår for. Regnskap: Ikke kortere oppbevaringstid for regnskapsbilag. Løst: Nå er jo oppbevaring av dokumentasjon i forhold til regnskap blitt 3,5 og 5 Bokføringsloven : Utskriftsvennlig versjon; I Lov om bokføring § 13. til andre media hvis muligheten til å etterprøve pliktig regnskapsrapportering i regnskapsmaterialets oppbevaringstid ikke svekkes. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til oppbevaringsmedier Tilsvarende endringer er fastsatt i forskrifter til skatte- og avgiftslovgivningen. Departementet har samtidig opphevet overgangsreglene som ble fastsatt samtidig med at endringene i reglene i bokføringsloven om oppbevaringstid trådte i kraft 1. februar i år. Endringene trer i kraft 1. januar 2015 DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk Reglene i bokføringsloven § 13 og § 13b, og i denne forskrift om oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, oppbevaringssted, oppbevaringstid, sikring og elektronisk tilgjengelighet gjelder tilsvarende for sikkerhetskopien som for originale

Departementet har samtidig opphevet overgangsreglene som ble fastsatt samtidig med at endringene i reglene i bokføringsloven om oppbevaringstid trådte i kraft 1. februar i år. Næringsminister Monica Mæland mener tiltaket er «svært viktig» og at forenklingen er etterlengtet, spesielt for de små bedriftene Om bokføringsloven. Siden 1. januar 2006 har alle bokføringspliktige Hovedregelen om ti års oppbevaringstid er videreført for primærdokumentasjonen (fakturaer og lignende), men det er innført en ny bestemmelse om tre år og seks måneders oppbevaring for sekundærdokumentasjon

Bokføringsloven trådte i kraft 1. januar 2005 - og har dermed virket i nærmere 15 år. Selv om loven i utgangspunktet er teknoøytral, Oppbevaringstid, oppbevaringssted og sikring. Outsourcing av oppbevaring, bruk av skyløsninger. Målgruppe Elektronisk tilgjengelighet i bokføringsloven; Oppbevaringstid - Hovedreglene for regnskapsfører og kunde - Dokumentasjon som har annen oppbevaringstid enn fem år; Oppbevaringssted; Sikring . Undervisningsform. Forelesning med diskusjon og praktiske eksempler. Kursleder: TERJE MELHU

Regler om unntak fra fem års oppbevaringstid for

Lovendringen om redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon fra ti til fem år, som formelt trer i kraft fra 1. februar, får ingen reell betydning. Overgangsregler gitt i dag fastslår at all regnskapsdokumentasjon fortsatt må oppbevares i ti år. Les mer hos revisorforeningen.n Reglene for oppbevaring finner du i bokføringsloven § 13 - her er det en fem-års frist. § 13.Oppbevaring Som oppbevaringspliktig regnskapsmateriale regnes: til andre media hvis muligheten til å etterprøve pliktig regnskapsrapportering i regnskapsmaterialets oppbevaringstid ikke svekkes • Formalkrav til oppbevaring (bokføringsloven § 13 og bokføringsforskr.) - Betryggende teknisk løsning (vernet mot endringer, ødeleggelse mv) - Skal i utgangspunktet oppbevares i Norge - Oppbevaringsplikt i 5 år, men myndighet til etterberegning i 10 år - Ingen konkrete krav til teknisk løsnin Ved avvikling av virksomhet og konkurs blir det ofte spørsmål om hvem som skal oppbevare regnskapsmateriale og hvor lenge. Regnskapsmateriale som nevnt i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 Les mer » Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkur Bokføringsloven : Utskriftsvennlig versjon § 10. Dokumentasjon av bokførte opplysninger. Departementet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra bestemmelsene i annet ledd om oppbevaringssted, oppbevaringstid og elektronisk tilgjengelighet. § 14

Bokføring - KPM

De bransjene som har fått timelisteplikt etter bokføringsloven er bransjer der forbukt tid er dominerende faktor for beregning av pris på leveransen. Typiske tilfeller er tjenesteyting som revisjon- og advokat-virksomhet. 3,5 år oppbevaringstid som sekundærdokumentasjon Oppbevaringstid for regnskapsmateriale; Kravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale etter bokføringsloven er redusert fra ti til fem år og det er derfor vedtatt tilpasninger til fem års oppbevaringstid i skatte- og avgiftslovgivningen Regjeringen «glemte» å sette dato for når den nye loven om oppbevaring av regnskapsmateriale skal tre i kraft da den ble sanksjonert like før jul. Dermed har du ikke lov til å makulere regnskapspapirene fra 2008 og tidligere ennå I praksis dreier det seg om plikt til å føre timelister. Timelistene er sekundærdokumentasjon og har 3,5 år oppbevaringstid, unntatt for bransjer der 10 år oppbevaringstid er bestemt (bygg- og anlegg, timelønnede). Timelistene er hjemlet i bokføringsloven, men skal ikke nødvendigvis bokføres eller registreres på annen måte

Forskrift om bokføring - Lovdat

I hht Bokføringsloven og lovendring av 22. juni 2012 med virkning fra regnskapsåret 2013 er bestemmelsene om bilagsoppbevaring endret til kun 5 års oppbevaringstid. § 13.Oppbevaring. Som oppbevaringspliktig regnskapsmateriale regnes: årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning I følge bokføringsloven skal primærdokumenter oppbevares i fem år. Enkelte bransjer og transaksjoner er imidlertid pålagt lengre oppbevaringstid. Du kan lese mer om det i bokføringsforskriften Nordnorsk Revisjon AS, Postboks 3, Havnekvartalet, 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 89 60 - Org. nr. 936 929 443 Leknes: Postboks 261, Storgt. 105, 8376 Leknes - Tlf: 76 06 89 5 Oppstillingen skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt, med mindre lengre oppbevaringstid følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av bokføringsloven. Søker må også kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur, herunder både direkte og indirekte reelle eiere

NBS 5 Dokumentasjon av balansen Norsk Regnskapsstiftels

Oppbevaringstid for regnskapsmateriale Kravet til oppbevaringstid for regnskapsmateriale etter bokføringsloven er redusert fra ti til fem år og det er derfor vedtatt tilpasninger til fem års oppbevaringstid i skatte- og avgiftslovgivningen Unntak fra oppbevaringstid..443 Bokføringsforskriften § 7-4. Unntak fra oppbevaringssted..446 Bokføringsforskriften § 7-5. Adgang til å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i Bokføringsloven § 18. Endringer i andre lover..610 Del III Regnskapsfører. Viser til Bokføringsloven når det gjelder oppbevaringstid av regnskapspliktig materiale lengde. I DI-Regnskap tar du vare på ønsket antall år. På samme måte som under rapportering, kan du velge År under Spørring i DI-Regnskap. Kontroll av år/termi Dokumentasjon skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt, med mindre lengre oppbevaringstid følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av bokføringsloven. Kontroll og attestasjoner. Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører Bokføringsloven trådte i utgangspunktet i kraft 1. januar 2005, men overgangsregler har gjort det mulig å anvende de tidligere reglene i ett år til. 1. januar 2006 er det imidlertid slutt; fra og med da vil den nye bokføringsloven være det eneste som gjelder

Om bokføringsloven og tilhørende forskrifter, standarder

bokføringsloven § 13. Etter bokføringsloven § 13, jf. bokføringsforskriften § 7-3, er det ti års oppbevaringstid kun for dokumentasjon av kjøp av kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 (2) pkt. b. Forslag om ny skatteforvaltningslov § 12-6 annet ledd som regulerer ti års frist, bør f Her får du oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2015 innen skatt, avgift, regnskap og bokføring. Skatter A-ordningen En ny felles ordning (a-ordningen) for arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten, NAV og SSB innføres fra 1. januar 2015. Ordningen innebærer at arbeidsgiver rapporterer ett sett med pliktige opplysninger.

NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale Norsk Regnskapsstiftels

Endringer i kravet til oppbevaringstid. Stoltenberg-regjeringen legger vekt på at næringslivet opplever kravet om 10 års oppbevaringstid for primærdokumentasjon som en betydelig administrativ byrde og foreslår derfor at det generelle minstekravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon i bokføringsloven reduseres fra 10 år til 5 år Her får du oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2015 innen skatt, avgift, regnskap og bokføring Redusert krav til oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon Det er vedtatt endringer i bokføringsloven § 13, annet ledd som medfører at krav til oppbevaringstid for oppbevaringspliktig regnskapsdokumentasjon (primær-dokumentasjon) endres fra 10 til 5 år. Departementet opplyser imidlertid på sin

(2) Dokumentasjon som nevnt i første ledd skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt, med mindre lengre oppbevaringstid følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av bokføringsloven.» Bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsføre Regnskapsloven og bokføringsloven. Bokføringsloven § 1.Lovens virkeområde. Loven gjelder bokføringspliktige som nevnt i § 2. Kongen fastsetter regler om denne lovs anvendelse for Norges økonomiske sone og for Svalbard, Jan Mayen og bilandene og kan fastsette særlige regler under hensyn til forholdene der Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) Kongen fastsetter regler om denne lovs.

Side 2 Salgsstatistikk vil kunne bli benyttet i intern salgsoppfølging, eventuell klagehåndtering og kundeoppfølging. SLETTING - Alle personopplysninger blir slettet/makulert fra våre systemer i samsvar med bestemmelsene om oppbevaringstid i bokføringsloven I forslaget skriver Finansdepartementet at endringen innebærer at det blir bedre samsvar mellom kravet til oppbevaringstid i bokføringsloven og eiendomsmeglingsforskriften, samtidig som dette vil innebære en forenkling for eiendomsmeglerforetakene Bokføringsloven trådte i kraft 1. januar 2005 og har dermed virket i nærmere 15 år. Selv om loven i utgangspunktet er teknoøytral, har det i løpet av denne tiden vært en rivende utvikling med automatisering og digitalisering i både samfunnet og regnskapsbransjen Følgende materiale regnes derimot som sekundærdokumentasjon, og således med pliktig oppbevaringstid på 3,5 år etter regnskapsårets slutt: Avtaler som gjelder virksomheten, med unntak av.

 • Wat is lichaamstaal.
 • Suzuki gsx r125 akrapovic.
 • Sophienhof åpningstider.
 • Kjøkkenbelysning overskap.
 • Mma kämpfe in deutschland.
 • Paw patrol telt.
 • Universitas sastra inggris terbaik di dunia.
 • Kaktus kürzen.
 • Bo concept lugano.
 • 55uj701v review.
 • Forskjellige typer vulkaner.
 • Fakta om ulven.
 • Studentenwerk marburg adresse.
 • Fjerne smeltet plast fra komfyr.
 • Stort sofabord.
 • Angelman syndrom levealder.
 • Outlook import pst.
 • Årstid kryssord.
 • Ipad pdf anhang wird nicht angezeigt.
 • Wikipedia r=h:no.
 • Germeten frimerkeauksjon.
 • Super rtl toggo.
 • Pensjonssparing kalkulator dnb.
 • Etisk råd for leger.
 • Michelin restaurant lisbon.
 • Induktans i serie.
 • Polizei remscheid quimperplatz.
 • Brutto ile to netto na godzine.
 • Weber original e 310.
 • Eksempler på naturalytelser.
 • Ibux leverskade.
 • Arfan bhatti død.
 • Rockradio 107 7.
 • Uni vechta zeitplan sommersemester 2018.
 • Skihallen.
 • Lila blommor sverige.
 • Babydan sovepose dun.
 • Hafenbar berlin fotos.
 • Bilsele hund test.
 • Srt file.
 • Petersdom baustile architektur der renaissance.