Home

Byggesaksforskriften veiledning

Byggesaksforskriften (SAK 10) Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt. Denn Veiledning til forslaget tatt ut. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf) 01.04.13. Lagt til veiledning om unntak for basestasjoner til mobilkommunikasjonsnett i bokstav c nr. 4 grunnet forskriftsendring. Presisering i veiledning til bokstav b nr. 2 av krav for vanninstallasjoner. Lagt til veiledning om terrasse i innledning Veiledning I byggesaksforskriften finner vi mange begreper. For å gjøre byggesaksforskriften lettere å forstå er de mest sentrale begrepene forklart her. Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 17.03.2014 5. Innledning Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. §§ 21-4 og 22-5 Veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Veiledning TEK10 (2. utg. mars 2011) (BE) Nasjonalbibl. mars 2011: Veiledning til forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) Veiledning SAK10 (2. utg. mars 2011) (BE) Nasjonalbibl. 01.07.2012: Endringer i veiledningstekst: Veiledning TEK10. Endringer (DIBK) DiBK.

Leiligheten Folgebrev Eksempel

Byggesaksforskriften § 4-1 - Departementets tolking av saksbehandlingsforskriften (SAK 10) § 4-1 første ledd bokstav b, Departementet gir generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å forstå § 12-2 Departementets tolkingsuttalelse - Byggesaksforskriften (SAK 10) § 12-2 - Ansvarlig søkers samordningsansvar § 13-5 Departementet besvarer henvendelse vedrørende varsel om å bli fratatt ansvarsrett innen prosjektering av brannkonsept, og forholdet til SAK10 § 13-5 bokstav d brannkonsep Byggesaksforskriften (SAK 10) Første del. Generelle bestemmelser (§§ 1-1 - 1-5) Kapittel 1. Generelle bestemmelser (§§ 1-1 - 1-5) § 1-1. Formål § 1-2. Definisjoner § 1-3. Opplysningsplikt § 1-4. Virkeområdet for bestemmelser som omhandler utvalgte naturtyper § 1-5. Byggesaksbestemmelsenes virkeområde for fartø Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring om enhetlig. Kravet til utdanning og praksis i byggesaksforskriften § 11-1 er gjort. Veiledning til byggesaksforskriften (VSAK) 2. Forskriftsendringer og oppdatering av veiledning til byggereglene. I forbindelse med forskriftsendringene i byggesaksforskriften oppdaterer Statens

Byggesaksforskriften med veiledning. SAK10. Byggteknisk forskrift. Byggteknisk forskrift med veiledning. TEK17. Byggteknisk forskrift. Byggteknisk forskrift med veiledning. TEK10. Midlertidig forskrift. Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 første, tredje og fjerde ledd, § 3-1 og § 4-1 sjette ledd. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16b (direktiv 92/57/EØF) Fordi byggereglene stadig endres, bør man ta en utskrift av byggteknisk forskrift med veiledning for hver rammesøknad. Byggforskseriens arkiv. Byggesaksforskriften (SAK) med veiledning. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (KON) Gamle byggeregler. Tjenester fra SINTEF

Veiledning til byggesaksforskriften, Direktoratet for byggkvalitet 2015 (PDF) Sist oppdatert: 10. januar 2020 Kontakt os Veiledning til forskrift om byggesak (SAK10) : (byggesaksforskriften) Navn: Statens bygningstekniske etat Publisert: Oslo : Norsk byggtjeneste forlag, 2010 Omfang: 169 s. ill. Alternative tittel: Byggesaksforskriften Språk: Norsk (Bokmål) ISBN: 9788272584022 Emne: byggeforskrifter UDK: 34(481) 69(083.1) Materialtype: Bøker Kilde for metadata. 2 Veileder nr 1-2013 Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat Redaktør: Ingvild Vaggen Malvik Forfattere: Truls Sønsteby, Frank Skapalen, Helge Ulsberg, Roger Steen, Arthur Gjengstø, Anne Rogstad, Ann-Kristin Larsen, Rikke C Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift - TEK17) Veiledning til byggteknisk forskrift, DiBK; Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften - SAK) Veiledning til byggesaksforskriften, DiBK; Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften Forsiden - regjeringen.n

Byggesaksforskriften er kortnavnet for Forskrift om byggesak. Ofte bruker dokumenter og skjemaer bare forkortelsen SAK10 (hvor 10-tallet angir årstallet gjeldende hovedversjon ble vedtatt). Formålet med forskriften er å utfylle plan- og bygningslovens regler på ulike områder, og sikre at utforming og behandlingen av søknader skjer i tråd med lovens formål Statsråd 6. november 2020 Lovtidend ⏲6. november 2020 ⥀6. november 2020 18:49 I statsråd 6. november 2020 ble lov om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv., midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) og ny integreringslov sanksjonert

Veiledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett skal ha et system som sikrer at de tekniske kravene i plan- og jf. byggesaksforskriften § 5-5 bokstav f. Kravet til språk er nødvendig for å kunne gjennomføre en effektiv kontroll av reglene i praksis Byggesaksforskriften av 2010 (vanligvis forkortet til: SAK eller SAK10) er en forskrift til den norske plan- og bygningsloven av 2008. Forskriftens offisielle navn er: FOR-2010-03-26-488 Forskrift om byggesak.Den er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 26. mars 2010 og trådte i kraft den 1. juli 2010 med visse unntak som trer i kraft 1. juli 2011 Dette er et grunnleggende prinsipp i byggesaksforskriften Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.10.2012 3. kapittel 11 (Krav til utdanning og praksis). I tillegg til prosjekterings- og/eller utførelseserfaring må det dokumenteres erfarin Veiledning om å søke ansvarsrett når du ikke kan erklære (byggesaksforskriften (SAK10) § 11-4, sjette ledd) Søknad om ansvarsrett ved manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav gitt i SAK10 § 11-3. F.o.m. 01.01.2016 skal ansvarsrett fortrinnsvis erklæres (blankett 5181). Foretak må sel

Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning - Dib

Våre kundeveiledere tilbyr generell veiledning i forbindelse med byggesaksspørsmål. Hvis det du har bygget er i strid med et klart forbud eller påbud i arealplaner, kan du bli ilagt gebyr (jamfør Byggesaksforskriften §16-1 Bokstav G). Om kommunen vil gripe inn, skal du få skriftlig beskjed om dette,. Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m . Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal ha ansvarsrett og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle for tiltaket Byggesaksforskriften-Endringer i byggesaksforskriften-Endringer i veiledning til forskriften-Hovedpunktene i høringsnotatet om forenklinger i plan- og bygningsloven . Byggteknskm forskrift-Endringer i byggteknisk forskrift-Endringer i tilhørende veiledning . Målgruppen for kurset er Veiledning om byggesak Touch styringssystem gir deg enklere håndtering av dine nåværende og kommende prosjekter. Det gjelder også byggesaksforskriften og veiledning om byggesak. Med Touch styringssystem får du føringen for hvordan alle kravene skal etterkommes i praksis

Endringer i byggesaksforskriften fra 1. juli 2015. Fra 1. juli 2015 forenkles byggereglene. Dermed kan du sette i gang en rekke byggeprosjekter uten å søke. Husk at du har ansvaret for at tiltaket ikke kommer i konflikt med arealplaner over området, plan- og bygningsloven, vegloven eller annet regelverk Byggesaksforskriften § 14-6 regulerer gjennomføring av kontrollen for dette godkjenningsområdet. Kontrollen for godkjenningsområdet omfatter at det er påvist oppfyllelse av krav til lufttetthet. Det vil normalt være tilstrekkelig å påse at det foreligger dokumentasjon fra tetthetsprøvning (som del av kvalitetssikringen) av tilnærmet ferdigstilt bygning Veiledning til byggesaksforskriften (VSAK), 9. utgave. 374,00NOK u/mva. Antall. Produktnr. 101003. Sammenlign. Veiledningen inneholder forklaring til bestemmelser i forskrift om byggesak (SAK10) av 26. mars 2010 nr. 488, og er oppdatert med rettelser og endringer, senest ved forskrift 23 mai 2018 nr. 754

Veiledninger til bygningsregelverkets forskrifter

Foretaket må fremlegge dokumentasjon på at det er et lovlig etablert foretak, se byggesaksforskriften § 9-2 andre ledd med veiledning. Språkkrav Søknaden og vedleggene skal være på norsk, dansk eller svensk, eller vedlagt en oversettelse til ett av disse språkene. Endringshistorikk 01.07.11. Ingress lagt inn. 01.01.12 Veiledning til byggesaksforskriften i ny papirutgave. Rett ut av postkassen falt det i dag en helt nytrykket utgave av byggesaksforskriftens veiledning, VSAK10. Den er oppdatert med endringene som trådte i kraft 1. juli. Veiledningen på papir kan bestilles fra Byggbokhandelen.no Veiledning om byggesak § 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.01.2014 foretak som skal ha ansvarsrett og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle for tiltaket Navn Veiledning til byggesaksforskriften (VSAK), 10. utgave. Pris u/mva 395,00 NOK Produktnr. 101063. Navn Veiledning til byggteknisk forskrift (VTEK17), 3. utg. Pris u/mva 395,00 NOK Produktnr. 101064. Navn Veiledning til forskrift om brannforebygging, 3. utg. Pris u. Nasjonale sjekklister for byggesaksforskriften §5-4 og Veiledning til byggesakforskrift (SAK10) For utviklere og leverandører er sjekklistene tilgjengelig som API på /api/sjekkliste og dokumentasjon på fellestjenester bygg. Under kan en velge søknadstype som en ønsker å vise sjekkliste fo

Byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften vedtas av Kommunal- og moderniseringsdepartementet Veiledning til byggteknisk forskrift utarbeides av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) . Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnor Veiledning - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett . Nordset, Dette gjelder frittstående bygninger som ikke går inn under unntaks bestemmelsen, jf byggesaksforskriften § 4-1 a. Oppføring av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50m² Plan- og bygningsloven Byggteknisk forskrift Byggesaksforskriften Klimahjelperen (DSB) Veiledning om plan- og bygningsloven (Regjeringen.no) Fylkesmannen.no. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen Systemet vårt er derfor utviklet for å dekke minimumskravene som byggesaksforskriften stiller foretakssystem. Systemene våre blir levert i (papirform) permer. Og det følger Gratis telefonsupport for veiledning, om praktisk systembruk, ansvarsrett og ved tilsyn

Foretak som ikke oppfyller kravene som følger av byggesaksforskriften kan i enkelte tilfeller, etter søknad, godkjennes av kommunen og få ansvarsrett etter § 11-4 sjette ledd. Dette gjelder kun tiltaksklasse 1 og kun innenfor enkelte funksjoner. Det er opp til kommunen om de vil innvilge en slik søknad Jeg har fått råd og veiledning fra flere personer, og det rettes en takk til alle disse. Takk til Advokatfirmaet Harris DA for skriveplass og stipend. Byggesaksforskriften innehar detaljer om søknadsplikt, ansvarsrett, kontroll, tilsyn og overtredelsesgebyrer Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning - link til - nettside-Teknisk forskrift (TEK17) med veiledning - link til - nettside-Direktoratet for Byggforvaltning - link til - nettside-Beregnings- og måleregler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til plan- og byggesaker. Dok. H-2300 Grad av utnytting - link til - nettside Kort om loven: Plan- og bygningsloven bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og reguleres. Arealplanlegging er viktig for at arealene skal bli brukt på en effektiv og rasjonell måte Familiebarnehage - veiledning for etablering Fasadeendring Forhåndskonferanse Forstøtningsmur Garasje/bod o.l. Gjerde og levegg Pipe og ildsted Skilt og reklameinnretninger Store bygg Strøm til bygninger og avstandskrav til eksisterende linjer Tilbygg Veranda, terrasse og balkong . Nyttige artikler: Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1.

Jf. kapittel 4 og byggesaksforskriften § 8-2 med veiledning. Ved ferdigattest skal det etter pbl. § 21-10 foreligge dokumentasjon for byggverkets og byggeproduktenes egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket. Det stilles ikke krav til selve forvaltningen, driften elle BFO Brann sine kommentarer til innspill om endring i Byggesaksforskriften..... 1 1. Endring i Teknisk Forskrift med veiledning til TEK10 Byggverk i alle BKL 2 og 3. Omfatter også helhetlig konsept for byggverk med enkle fravik fra preaksepterte ytelser . Byggverk i BKL 4 byggesaksforskriften (SAK10) § 6-1 . Timebestilling forhåndskonferanse i byggesak. Generell informasjon. Her finner du en veiledning til hvordan du søker. Enklere søknadsskjemaer for privatpersoner. Direktoratet for byggkvalitet har laget nye søknadsskjemaer for privatpersoner Oppføring av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Er tilbygget på 15m2 eller mindre og ikke inneholder oppholdsrom som for eksempel stue, gang, soverom og vindfang kan det bygges uten å søke om det, jf byggesaksforskriften § 4-1 b Byggesaksforskriften. Veiledning. Når du skal oppføre en ny bolig, må du inngå avtale med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet sender søknaden på dine vegne og fungerer som bindeledd mellom deg som byggherre (tiltakshaver),.

Bruksendring. Søknadsplikt. Når en bygning skal brukes til annet formål enn forutsatt i den tillatelse som er gitt (fritidsbolig til enebolig, kontorlokaler til dagligvareforretning), eller til annet formål enn bygningen eller vedkommende del av den tidligere har tjent, er dette søknadspliktig etter plan- og bygningsloven pbl § 20-1 bokstav d jfr byggesaksforskriften § 2-1 Se nærmere byggesaksforskriften SAK10 § 6-8, og dens veiledning. Unntak fra søknadsplikten. En rekke mindre tiltak kan oppføres uten at det er nødvendig med søknad om tillatelse. Merk likevel at tiltaket må være i samsvar med gjeldende planer for området og med bestemmelser i plan- og bygningsloven For en 8-stegs veiledning for tillatelse til tiltak uten ansvarsrett se direktoratet for byggkvalitets veiledning. Er du usikker på om ditt tiltak tilfredsstiller kravene for tiltakshaver å kunne søke uten ansvarsrett kan du se i veiledningen til byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 3 eller kontakte kommunen Fordi byggereglene stadig endres, bør man ta en utskrift av byggteknisk forskrift med veiledning for hver rammesøknad. Byggforskseriens arkiv. Byggesaksforskriften (SAK) med veiledning. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (KON) Gamle byggeregler

§ 4-1 - Departementets tolking av

 1. Her finner du en oversikt over aktuelt regelverk for fyringsanlegg, HMS og brannvern. De fleste publikasjoner er linket videre til Lovdata.no. Noen publikasjoner er også i PDF-format. Disse trenger du Acrobat Reader for å lese. Denne kan du laste ned gratis her. Noen publikasjoner er ikke tillatt å vise, disse har link til firma som utgir publikasjonen. Lover Lov om vern mot brann (Brann og.
 2. Byggesaksforskriften (SAK 10) 26.03.2010 nr. 488 Kommunal- og moderniseringsdepartementet §32-8a Forskrift om konsekvensutredninger. 21.06.2017 nr. 854 Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet §34-2 Forskrift om samvirke mellom gml og ny plbl..
 3. Trenger du veiledning om hva som er nødvendig dokumentasjon kan du lese i byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4 eller ta kontakt med byggesaksveiledningen. Her kan du finne ut om du kan søke selv: byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1 med veiledning. Publisert 29.12.2016 09.36

Byggesaksforskriften - regjeringen

Plan- og bygningsloven (pbl) gjelder for hele landet. Lovverket er videre utdypet gjennom forskrifter og lokale planer. Under finner du link til byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift med veiledning. Nyttige lenker. SAK10 - Byggesaksforskriften med veiledning. TEK17 - Byggteknisk forskirft med veiledning. Måleregler - Veileder om. Veiledning til ansvarlig søker - søknad om utslippstillatelse og bygging av mindre avløpsanlegg (<50 pe) Du kan lese mer om ansvar i byggesaksforskriften tredje del, kapittel 12 og plan- og bygningsloven § 23-4 Framgangsmåte for søknad: 1).

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) - Lovdat

 1. Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli 2015 Om å ta i bruk kjeller og loft som oppholdsrom - regler 1. januar 2016. Oppmåling - veiledning: Eiendomsdeling Arealoverføring og grensejustering Klarlegging av eksisterende grense og grensepåvisning Slå sammen eiendommer Førstegangsseksjonering Reseksjonering Seksjonering av utearea
 2. Plan- og bygningsloven (PBL) gjelder for hele landet. Bestemmelsene er nærmere beskrevet i byggesaksforskriften (SAK10) og byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning. Under finner du link til det nasjonale lovverket, med veiledning til bestemmelsene. SAK10 - Byggesaksforskriften med veiledning. TEK17 - Byggteknisk forskrift med veiledning
 3. 3 . Kommentarer til forslaget om endringer i byggesaksforskriften. Høringsuttalelsen vil følge den samme nummerering som i høringsnotatet. 1.4 Registrering av kvalifikasjoner. Høringsinstansene er bedt om å gi merknader til om registeret ved oppstart skal inneholde en mulighet for foretakene til selv å vise dokumenterte kvalifikasjoner
 4. 30.03.12 Veiledning til nytt sjette ledd lagt inn. 01.04.13 Veiledning til nytt syvende ledd lagt inn. Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 31.05.2014 5. forskrift eller i vedtak jf. byggesaksforskriften § 6-3 er gitt konkrete toleranser på kravet
 5. Byggesaksforskriften (SAK10), § 6-4). Søknad om rammetillatelse kan behandles parallelt med behandling av reguleringsforslag (jf. plan- og bygningsloven, § 1-7). (SFE) Sist oppdatert 06.03.2018 av MIM Kontakt oss. Send.
 6. Etter byggesaksforskriften § 8-1 skal sluttrapport sendes inn sammen med søknad om ferdigattest. Målgruppe . Avfallsprodusenter, det vil si tiltakshavere - nybygg over 300m 2 bruksareal - riving/rehabilitering av bygg over 100m 2 bruksareal. Veiledning . Det anbefales at du benytter skjemaene for avfallsplan og sluttrapport (se under)

Byggesaksforskriften veiledning - Familie hjørn

Byggereglene - Direktoratet for byggkvalite

 1. Du kan selvsagt kontakte kommunen for veiledning i forkant av byggesaken. NB ! Kommunen har ikke lov til å anbefale firma. Alle tiltak må være i samsvar med arealplaner som gjelder for eiendommen, reglene i plan- og bygningslovgivningen og annen offentligrettslig lovgivning som veglov, jernbanelov med videre
 2. Etter byggesaksforskriften § 8-1 skal sluttrapport sendes inn sammen med søknad om ferdigattest. Målgruppe. Avfallsprodusenter, det vil si tiltakshavere (byggherrer) og ansvarlig utførende foretak. Kriterier/vilkår. Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
 3. neloven. Sivilbeskyttelsesloven Forvaltningsloven Avhendingsloven Forurensingsloven Miljøinformasjonsloven Naboloven Veitrafikkloven Forskrifter Byggherreforskriften Byggteknisk forskrift (TEK 10
Forhåndskonferanse - Anmodning om

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Byggherreforskriften - Arbeidstilsyne

Byggesaksforskriften Direktoratet for byggkvalitets veiledning om tekniske krav til byggverk Veiledning TEK10. ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk kan brukes av alle og er gratis. (Klikk på logo under) Veiledning. 2. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Tiltak hvor du som ufaglært privatperson kan søke. I disse sakene har du selv ansvar for at tiltaket oppfyller alle krav som er gitt i lover, forskrifter og planer. De vanligste tiltak i er garasjer, terrasser og tilbygg. Veiledning. 3. Søknad om tiltak med ansvarsret Byggesaksforskriften § 7-1 (Tidsfrister for kommunens og klageinstansens saksbehandling, punkt a) Veiledning Kommunen har plikt til å avholde forhåndskonferanse hvis du som tiltakshaver, eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker, ønsker det. Kommunen kan også, i enkelte tilfeller, selv kreve en forhåndskonferanse Byggesaksforskriften (SAK 10) Hvor stort kan du bygge; Om søknadsprosessen. Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten. Du sender en skriftlig søknad til kommunen. Det må fremgå om du søker om dispensasjon fra noen av vilkårene (se over). Vedlegg Lover og regler - ABM Taksering. Dette er en praktisk oversikt over de mest aktuelle lover, regler og forskrifter for bransjen

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge

Tiltaksklasser i byggesaksforskriften Plan- og byggesaksseminar i Tromsø 7. og 8. februar 2011 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT! Tiltaksklasser Bestemmelsene er forenklet og veiledningen utvide HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 201 Forskrift om endringer i byggesaksforskriften Vedtatt 1. desember 2015 med hjemmel i plan- og bygningsloven 21-2 syvende ledd, 22-3 og 23-8 I I forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften http://innsyn.lokalstyre.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/52478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svalbardposten - Siri Åbø Wiersen | Journaldato: 17.09.2020.

Forvaltning / Tegning | Roar Jørgensen ASUkens Tips – Ansvar for offentlige tillatelserHva skal du bygge? - Alta kommune
 • Kremet pastasalat med kylling og bacon.
 • Uni bremen krankmeldung.
 • Datorns påverkan på miljön.
 • Frauenlori preis.
 • Skansemyren lekeplass.
 • Vinlagringsskåp begagnat.
 • Kronen zeitung heute kärnten.
 • Levegg pil montering.
 • Disney princesses list.
 • Verdens dyreste serieproduserte bil.
 • Mercedes sl 1980.
 • Lån til bolig i sverige.
 • Bergans sekk lady.
 • Nordnorske kallenavn.
 • Watch series cr.
 • Hoteller i monterey california.
 • Lpg alnabru.
 • Farbfotografie 1907.
 • Feriepenger fastlønn ny jobb.
 • Restylane lepper bivirkninger.
 • Winsen luhe marstall veranstaltungen.
 • Annonsestørrelser avis.
 • Immobilien suurhusen.
 • Musikkanmeldelser natt og dag.
 • Justlo fake oder nicht.
 • Priser leiebil hertz.
 • Tips eerste schooldag peuter.
 • Goliat og david.
 • Tagebau besichtigung sachsen.
 • Brukket ribbein rygg.
 • Animal fever muppets.
 • Grammy wiki.
 • Kremet elgsuppe.
 • Bodensjön blommor.
 • Naxxramas location.
 • Kings club stuttgart heute.
 • Voltarol vs voltaren.
 • Hercules: the thracian wars hercules.
 • Stokk synonym.
 • Port de sóller spania.
 • Riksefugler.