Home

Vesentlig betydning

vesentlig - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

 1. Hva er av vesentlig betydning for å kunne ha et godt familiestudium av Bibelen? jw2019 jw2019 Han bidrog også vesentlig til seieren i slaget ved Fleurus den 26. juli 1794, beleiret Maastricht under [] general Jean-Baptiste Kléber, og ble forfremmet til divisjonsgeneral
 2. Det Norske Akademis ordbo
 3. Vi fant 92 synonymer for vesentlig.Se nedenfor hva vesentlig betyr og hvordan det brukes på norsk. Vesentlig har flere betydninger, avhengig av sammenhengen. 1 -alfa og omega, ansett, avgjørende 2 -basalt, dyptgående, elementær. Se alle synonymer nedenfor
 4. 141 synonymer for vesentlig. 0 antonymer for vesentlig. 3 relaterte ord for vesentlig. 1 ord som starter på vesentlig. 1 ord som slutter på vesentlig. Hjelp oss å bli bedre. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Det motsatte av et synonym er et antonym.

vesentlig essential , considerable , major ضَرُورِيّ nezbytný essentiel wesentlich ουσιαστικός esencial välttämätön essentiel ključno essenziale 最も重要な 근본적인 essentieel zasadniczy essencial существенный väsentlig ซึ่งสำคัญ zorunlu thiết yếu 必要的 ( 'ʋeːsəntlɪ vesentlig på 14 bokstaver. betydningsfull; maktpåliggende; skjellsettende; utslagsgivende; vesentlig på 15 bokstaver. betydningsfullt; erfaringsmessig; gjennomgripende; vesentlig på 16 bokstaver. meget om å gjøre; uunnværligbasalt; vesentlig på 17 bokstaver. av stor betydning; vesentlig på 21 bokstaver. som ikke kan utelate Ingen av disse rettstvistene anses å ha vesentlig betydning for vurdering av konsernets finansielle stilling». Det er betryggende at varselet fra Forbrukerrådet om søksmål ikke er av vesentlig betydning for DNB. For småsparerne som har vært kunder i lang tid i skapindeksfondet DNB Norge, vil det derimot være av vesentlig betydning Heving eller hevingsrett er en kontraktsrettslig misligholdsbeføyelse som innebærer at en avtale helt eller delvis kanselleres. Heving representerer således et unntak fra det avtalerettslige grunnprinsippet om at avtaler skal holdes («pacta sunt servanda»), som gjelder både i norsk rett og i svært mange andre rettssystemer. Heving som misligholdsbeføyelse kan avgrenses mot andre. Her skriver han om dommens betydning for når en mangel er vesentlig. Dommen er gledelig og i tråd med vårt syn på hva som er en kjøpsrettslig mangel. Bakgrunn. Saken gjaldt en 12 år gammel bolig hvor det viste seg at baderommet var utett. Dette.

Vesentlig er 9 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp vesentlig i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Anselig, sentral, viktig, vital, vital 1. oktober 2020 kl. 15:14 Vesentlig betydning for saken. Bernt Heiberg sier det er et krav i straffeprosessloven at det som begjæres utlevert er av vesentlig betydning for saken Eksamensklassiker - Vesentlig kontraktsbrudd Betydning for kreditor - Det er viktig å se hen til hvilken betydning kontraktsbruddet har for kreditor. Momentet beror på en subjektiv vurdering av hvilke konsekvenser kontraktsbruddet påfører kreditor og hva det vil si for han Av betydning kan det være hvor gammel boligen er, opplysninger som er gitt i prospektet og hva slags type feil det er snakk om. Dersom andre omstendigheter rundt kjøpet «tilhøva elles» taler for at det er en vesentlig mangel, så kan en lavere prosent være tilstrekkelig Med vesentlig betydning menes forhold som kan føre til inndragning av serveringsbevilling og/eller salgs- og skjenkebevilling. Det er således vandelskravets rammer som er avgjørende for om et forhold er av vesentlig betydning. Det krever derfor en viss innsikt i vandels- kravene i alkoholloven og serveringsloven for å kunne oppfylle.

Departementet mener at et vesentlig terrenginngrep nærmere nabogrense enn lovens minstekrav som den absolutte hovedregel vil ha betydning for naboer, slik at avstandsregelen i pbl. § 29-4 andre ledd i utgangspunktet passer Innsigelser i arealplanlegging ved interesser av nasjonal eller vesentlig regional betydning Innsigelse kan brukes som virkemiddel når kommunen legger ut arealer til en bruk som er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for et innsigelsesorgans saksområd

For et vellykket resultat er det av vesentlig betydning at attføringen blir planlagt og satt i verk så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Attføring krever samarbeid mellom leger , psykologer , sosialarbeidere , fysioterapeuter , ergoterapeuter, logopeder (talelærere), yrkesveiledere, yrkeslærere, arbeidskonsulenter og representanter for arbeidslivet Hva slags skade av vesentlig betydning kan disse artene gjøre? LES OGSÅ: Nå må småfuglene klare resten selv. Jeg er den lykkelige eier av 1,3 dekar av Norges landareal, der jeg har hus og hage vesentlig betydning for arbeidsforholdet. Punkt 10: Arbeidsavtalen skal signeres av en representant for arbeidsgiver (ta med navn og stilling) og av arbeidstakeren. Title: Standard arbeidsavtale, bokmål, AT-563B Author: SignForm Subject: Standard arbeidsavtale, bokmål, AT-563 Domstolen mente ikke at dette var en vesentlig endring og uttalte, i premiss 51, at for det første var materialets utvikling av marginal betydning og: For det andet bør det ikke udelukkes, at parterne under en forhandling, der efter sin karakter kan strække sig over en lang periode, tager hensyn til de nye teknologiske udviklinger, der er indtrådt under forhandlingsforløbet, uden at.

Verneskog er skog som har betydning som vern mot naturskader eller for å verne om annen produktiv skog. Er skogens vernende virkning av vesentlig betydning, kan myndighetene legge begrensninger på driften av skogen. Regler for forvaltning av verneskog blir gitt av fylkesmannen med hjemmel i skogbruksloven §12. Ved hjelp av forskrifter fastsettes grensene for verneskog og det blir satt. forsinkelsen er av vesentlig betydning, (b) forbrukeren ikke betaler eller medvirker innen en rimelig tilleggsfrist som tjenesteyteren har fastsatt for oppfyllelse, eller (c) det allerede på forhånd er klart at forsinkelsen vil bli av vesentlig betydning eller vare ut over tilleggsfristen

Søkeren må dokumentere at det omsøkte tiltaket er av vesentlig betydning for å opprettholde drifta. Når nydyrkingstiltaket er gjennomført skal grunneier gi melding til kommunen. Kommunen skal gjennomføre ferdiggodkjenning av nydyrkingstiltaket og registrere dette i KOSTRA Opprettholdelse av organismens væskebalanse er av vesentlig betydning for reguleringen av ekstracellulærvæskens osmolaritet. Tabellen viser at det er store forskjeller på innholdet av løste stoffer i intra- og ekstracellulærvæskene. Det er for eksempel 15 ganger så mange natriumioner utenfor cellene som inne i cellene Er hørselstapet ditt så stort at høreapparat vil være av vesentlig betydning for din mulighet til å høre bedre, kan du få stønad til dette. Har du tinnitus (øresus) kan du få stønad til tinnitusmaskerer, som er et apparat som ved hjelp av motlyd kan dempe plagene ved tinnitus. Man kan ha tinnitus uten å ha nedsatt hørsel - Det er av vesentlig betydning for sakens oppklaring at pressen pålegges å oppgi denne informasjonen, sa Heiberg til dommerne. Advarte dommerne. Nyhetsredaktør Frode Hansen i Dagbladet og faktaredaktør Marius Tetlie i NRK advarte begge dommerne mot i gi forsvaret medhold i kravet Samtidig står det i kjennelsen at dersom avsenderen kan identifiseres, må det antas at det vil kunne gi verdifulle opplysninger som er av vesentlig betydning for oppklaring av saken. - Vi merker oss at retten mener det er helt klart at epostene kan ha betydning som bevis i saken, og holder åpent om de kan være av vesentlig betydning for oppklaring av saken

Det er et vilkår at behandlingen er av vesentlig betydning for medlemmets funksjonsevne, jf. folketrygdloven § 5‑9, 1. og 2. ledd. Helse- og omsorgsdepartementet har, med hjemmel i folketrygdloven § 5‑9, gitt forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor vesentlighet - substantiv det å være vesentlig, det at noe er vesentlig, vesentlig, grunnleggende ting, sak, forhold e.l, betydelighe vesentlig oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Det Norske Akademis ordbo

Ved vurderingen om kontraktsbruddet er vesentlig er det angitt visse retningslinjer gjennom rettspraksis og juridisk teori. Dette er for eksempel hvor stort avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse er. Videre hvilken betydning heving har for kjøper og hvilke konsekvenser heving vil få for selger Statens sivilrettsforvaltning behandler et stort antall enkeltsaker som er av vesentlig betydning for individet. Vi behandler også saker av mer generell karakter og deltar i regelverks- og utredningsarbeid på våre saksområder Angi gjenstående arbeider av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes midlertidig brukstillatelse for Ferdigattest - Det er ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest Ansvarlig for prosjektering: Erklæringen gjelder Eiendom/ byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Adresse Postnr. Poststed Foreta

Synonym til Vesentlig - OrdetBetyr

Retten uttalte at angst var en vanlig forekommende lidelse i befolkningen. Selv om hun hadde panikkangst og tilstandens betydning for fungeringsevnen var erkjent ved at hun ble tilstått uførepensjon, ble ikke hennes sykdom rent medisinsk og etter folketrygdloven § 3-21 ansett for å være alvorlig Men det er også av betydning hvor stort avviket er fra det korrekte. Desto større avvik, desto mindre tid kreves før misligholdet anses som vesentlig. At sameiet er forhandlingsvillige og gir eieren flere sjanser til å rette opp misligholdet vil være et relevant moment i vurderingen - det lønner seg å være medgjørlig Heving eller hevingsrett er en kontraktsrettslig misligholdsbeføyelse som innebærer at en avtale helt eller delvis kanselleres.. Heving representerer således et unntak fra det avtalerettslige grunnprinsippet om at avtaler skal holdes (pacta sunt servanda), som gjelder både i norsk rett og i svært mange andre rettssystemer.Heving som misligholdsbeføyelse kan avgrenses mot andre forhold. Det er stor forskjell på å få igjennom en søknad med og uten krav om dispensasjon. Dersom tiltaket faktisk krever dispensasjon er det av vesentlig betydning for å få gjennomslag at det gis en skikkelig begrunnelse i dispensasjonssøknaden

Synonym til vesentlig på norsk bokmå

 1. Arbeidsmiljøet har vesentlig betydning for tidligpensjonering Hva påvirker pensjoneringsatferden i Norge og Norden? Det har Fafo i samarbeid med STAMI og nordiske partnere prøvd å finne ut gjennom å samle inn kunnskap om arbeidsmiljøets betydning for eldres yrkesaktivitet. Av Tora Herud, 23. juni 201
 2. Send oss gjerne defekt vaier slik at vi kan bruke den som mal. Vi lager også wire på stedet ifm service oppdrag. Stålwire finnes i følgende tykkelser: 4,76 mm - 5,6 mm og 6,35 mm. Wire struktur er 7 x 19 som er spesielt anbefalt til treningsapparater. Strukturen har en vesentlig betydning i forhold til styrke og stivhet i kabelen
 3. Som konsesjonær har du gjennom fos § 14 plikt til å informere systemansvarlig om planer for nye anlegg eller endringer av eksisterende anlegg i regional- og transmisjonsnettet. I tillegg skal områdekonsesjonær informere om produksjonsanlegg i distribusjonsnettet som kan ha vesentlig betydning for driften av regional- eller transmisjonsnettet
 4. En eventuell felling skal ha til hensikt å avverge skade eller på annen måte ivareta offentlige interesser av vesentlig betydning. Disse vilkårene er hjemlet i naturmangfoldloven, etter rovviltforskriften. Se lovteksten
 5. Etter loven kan slikt pålegg bare gis når «vektige samfunnsinteresser» står på spill, samtidig som opplysningene vil være «av vesentlig betydning» for å oppklare saken. Dersom det journalistiske arbeidet dreier seg om forhold av samfunnsmessig betydning kan pålegg bare gis «når det finnes særlig påkrevd»
 6. Levetidsbetraktninger er et relevant moment i vurderingen av om boligen er vesentlig dårligere enn det du kunne forvente. Det er vanlig å legge til grunn at et bad har en levetid på 20-30, så dersom det oppstår problemer på et bad som er oppgitt å være fra 1980, vil det være svært vanskelig å vinne frem med noe mangelskrav

Det må foretas en konkret totalvurdering av hvorvidt et mislighold er å anse som vesentlig. Ved vurderingen vil man normalt ta utgangspunkt i misligholdets art og omfang, samt dets betydning for leietaker. Eksistens og grad av skyld på utleiers hånd kan få en viss betydning ved vurderingen. Utgangspunktet er imidlertid at hevingsretten er objektiv, og [ Etter arbeidsmiljøloven § 14-6 skal ansettelsesavtalen inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn. Logg inn Bli medlem. Ansettelsesavtalen skal være i samsvar med lovgivningens krav og de advokatetiske regler Aktivitets- og deltakelses-aspektet er av vesentlig betydning for alle menneskers fysiske, psykiske, mentale og sosiale utvikling. Vi vektlegger derfor betydningen av individets funksjonsevne og mulighetsperspektivet i rehabiliteringsprosesser, og har mindre fokus på selve diagnosen/sykdommen og det denne medfører av begrensinger Det har derfor også betydning hva personen klarer å gjøre av fritidsaktiviteter. Når det fremsettes søknad om uføretrygd, skal som hovedregel funksjonsevnevurderingen inngå som en sentral del av arbeidsevnevurderingen etter lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) § 14 a Vurderingen er objektiv, dette innebærer at kjøpers egne forventninger og vurderinger er uten betydning dersom disse ikke bygger på objektive opplysninger. Man vil således ikke bli hørt med argumentet, «det er vesentlig for meg»

Det finnes lite vitenskapelig belegg for at store doser vitaminer, mineraler eller planteekstrakter har vesentlig effekt på utfallet av en kreftsykdom. Generelt god ernæringstilstand er imidlertid svært viktig, og det er av vesentlig betydning at man arbeider for å oppnå best mulig allmenntilstand både før, under og etter kreftbehandlingen Det å sosialiseres betyr at enkeltindivider gjennom en utviklingsprosess gjøres til samfunnsmennesker. Alle mennesker har bruk for å ha tilhørighet til noen som man samhandler med. God kontakt med andre mennesker har stor betydning for vår livskvalitet. Undersøkelser viser at mennesker med utviklingshemming ofte er utsatt for ensomhet Klagernes fortielse om annet statsborgerskap var av vesentlig betydning for vedtakene om å gi dem opphold i Norge. UNE mente at de mest sannsynlig ikke ville fått noen tillatelse dersom det hadde vært kjent at de også er borgere av Jordan og kan returnere dit. Vedtakene var dermed ugyldige etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c

Vesentlig - Definisjon av vesentlig fra Free Online Dictionar

forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. • Du kan uttale deg, komme med forslag og stemme i saker som gjelder skolemiljø. • Du deltar i planlegging og gjennomføringen av det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i skolen Studien retter oppmerksomheten mot faktorer og rammebetingelser som er av vesentlig betydning for å få til en god samhandling mellom Den offentlige tannhelsetjenesten og kommunale samarbeidspartnere i pleie- og omsorgstjenesten. Flere faktorer fremkommer som vesentlige for at dette samarbeidet skal lykkes I foretaksmøtene behandles saker av stor og prinsipiell betydning: oppdragsdokument, saker av vesentlig betydning for tjenestetilbudet, økonomi mm. Foretaksmøtet er den eneste arenaen hvor ministeren kan utøve eierstyring overfor de regionale helseforetakene Høyesterett konkluderer med at ansiennitetsprinsippet anses å være vesentlig svekket. Konsekvensen for arbeidstaker var at hennes ansiennitet på 32 år mistet enhver betydning som utvelgelseskriterium. Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook og få informasjon direkte i din egen FB-feed. Link til domme

Det vil derfor være av vesentlig betydning for utviklingen av det barnevernsfaglige kvalitetssystemet å få belyst hva forskning viser at fungerer av metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge For å kunne si opp avtalen må forsinkelsen være av vesentlig betydning for deg. Hvis du først har krevd at tjenesten likevel blir utført, kan du ikke deretter heve avtalen så lenge arbeidet blir ferdig innen en rimelig tilleggsfrist

Der det er gode grunner til at en tjeneste er avtalt å være utført innen et bestemt tidspunkt, er det lettere å si at forsinkelsen vil være av vesentlig betydning. Hvis du har avtalt at håndverkeren skal slipe gulvene mens du er på en måneds utenlandsferie, og du kommer hjem før slipingen har startet, vil forsinkelsen antakelig være av vesentlig betydning for deg Det må fremgå at parten ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine forpliktelser. I dette ligger ikke et krav til vesentlig kontraktsbrudd, men misligholdet må ha en viss økonomisk og funksjonell betydning. Manglende oppfyllelse må følge av (minst en av disse) - Vi merker oss at retten mener det er helt klart at epostene kan ha betydning som bevis i saken, og holder åpent om de kan være av vesentlig betydning for oppklaring av saken Har det blitt foretatt beslutninger som vil ha vesentlig betydning for den økonomiske utviklingen i langtidsperioden? Viser tallene store endringer i perioden - og hva skyldes evt. dette? Hvilke forhold er det som kan påvirke at den faktiske utviklingen blir vesentlig annerledes enn det prognosetallene tilsier Lekens betydning. Den aller viktigste aktiviteten for barn er lek. og de lærer å bruke materialene på forskjellige måter. Et vesentlig poeng ved det å drive med forming, er ikke først og fremst er resultatet, men at barna får brukt fantasien sin, og at de føler glede ved å skape noe

Kryssordhjelp til vesentlig i kryssord

 1. Statlige og regionale myndigheter som er berørt i en sak kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Det gjelder i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for deres saksområde. Dette fremgår av plan- og bygningsloven § 5-4
 2. Rapporten er basert på tall per 31.12. Dokumentet blir oppdatert løpende med øvrig ny informasjon som kan ha vesentlig betydning for vurdering av bankens finansielle stilling. Risk and Capital Management 2020 / Pilar 3 vedlegg Q3 2020 ; Risk and Capital Management 2019 / Pilar 3 vedlegg Q4 201
 3. Høringsuttalelse - listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning - forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting Konkurransetilsynet viser til brev fra Kulturdepartementet 24. juni 2011. Kulturdepartementet ber i høringsbrevet om innspill vedrørende høring om foreslått utvidelse a
 4. d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak, e) etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1

Et vesentlig miljøaspekt har eller kan ha en vesentlig miljøpåvirkning, positiv eller negativ Metode for rangering For hvert miljøaspekt er det satt opp fire kriterier som poengberegnes fra 1 til 3. Selv om den kan få betydning for kommunen er det foreløpig er ingen det ingen ting her som tilsier at vesentlige miljøaspekter bør endres Vilkår 3: Vesentlig ulempe for bedriften. Et siste vilkår er at faste stillinger ikke vil være til vesentlig ulempe for bedriften. Det at ulempene må være «vesentlige» for å hindre anvendelse av grunnbemanningslæren, innebærer et kvalifiseringskrav Er endringen av vesentlig betydning for frilanseren kan frilanseren velge å fratre oppdraget eller kreve reforhandling av honoraret. Kravet eller fratredelsen må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at frilanseren ble klar over endringen «Vesentlig terrenginngrep» er et utpreget skjønnsmessig begrep som domstolene i siste instans fastlegger innholdet i. Og her er vi ved et sentralt poeng. Hvorvidt inngrepet er å anse som vesentlig, avhenger ikke bare av objektive størrelser som arealet som berøres, og volumet av massene som fjernes •erververen overtrer fastsatte vilkår av vesentlig betydning «Vesentlig betydning»: • boplikt skal være vurdert som nødvendig etter § 11, og da vil brudd som oftest være av vesentlig betydning •Bruddets varighet må vurderes -ikke av vesentlig betydning før det har gått 4 -6 måneder. Bosetting -overtredelse av vilkår.

Ikke av vesentlig betydning : Forbrukerråde

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at det kun kan fremmes innsigelse i arealsaker i spørsmål av vesentlig nasjonal betydning. Videre at den som innsigelsen går ut over, skal kunne bringe dette spørsmålet, dersom det er tale om vesentlig nasjonal betydning, inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet med frist for avgjørelse innen seks uker Spørsmål om kreditor kan hjelpes langt på vei gjennom andre misligholdsbeføyelser, f.eks. prisavslag og erstatning vil normalt få stpr betydning. Dersom kjøper kan få erstattet de viktigste ulempene ved kontraktsbruddet, eller det ikke er urimelig å vente på retting, vil dette tale mot vesentlig mislighold. 8

1 Forord Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker gjennom denne veilederen å klargjøre hva som anses som nasjonale og vesentlige regionale interesser, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning knyttet til NVEs saksområder, og hva som skal til for at disse interessene skal være tilstrekkelig ivaretatt En nyhet må være vesentlig og ha informasjonsverdi. 22. juli 2011 satt alle i Norge klistret foran PC-en eller fjernsynsskjermen for å få med seg siste nytt. Informasjon som er viktig for liv og helse, er vesentlig for alle norske borgere. Men ellers er det slik at det som er vesentlig for en person, ikke nødvendigvis er vesentlig for alle. Vanligvis innvilges 25 timer om gangen etter en uttalelse fra lege og spesialist. Voksne med språk-/talevansker kan etter 01.01.2017 komme raskt i gang med behandling, og det holder med uttalelse fra lege om at logopedhjelp er av vesentlig betydning for pasientens bedring

Heving (jus) - Wikipedi

Når man skal avgjøre om kostnadene er å anse som urimelige, legges det særlig vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Biler er dyre og faller som regel mye i verdi, hvilket medfører at det skal mye til for å kunne kreve omlevering Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut, og behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. Det kreves ikke henvisning ved behandling hos manuellterapeut. Tannlege. Det er kun den godkjente egenandelen som regnes med i frikortgrunnlaget I arbeidsmiljøloven § 14-6 og 14-7 er det gitt eksempler på opplysninger om forhold av vesentlig betydning, herunder hvem som er part i avtalen, lønn og arbeidstid. Er det opplysninger som ikke er nevnt i disse bestemmelsene, men som er forhold av vesentlig betydning i det enkelte arbeidsforhold, skal disse også tas inn Hvorvidt et vesentlig kontraktsbrudd foreligger, beror på en helhetsvurdering av blant annet kontraktsbruddets art, omfang og betydning. Om partene kan klandres for avtalebruddet er et moment, men ikke et vilkår. Det er også av betydning om kontraktsbruddet kan avhjelpes på andre måter

Høyesterett styrker kjøpers posisjon - HELP Norg

 1. barnet er vesentlig mer i SFO enn det som er avtalt, og dette skjer gjentatte ganger. barnet har fått plass i SFO på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning. Før kommunen sier opp avtalen skal foresatte få et varsel slik slik at det er mulig å rette opp forholdet
 2. dre når dette også er gjeldende rett, slik den nedfelles i Byggholt- dommen: «Av samme grunn vil det være av vesentlig betydning at anbudsgrunnlaget er basert på en korrekt og konsekvent bruk og forståelse av de standarder som er anerkjent i byggebransjen, jf. i denne sammenheng forskrift om offentlige anskaffelser § 3-9.
 3. Etter 1663 var Margrete Huitfeldt uten livsarvinger, og 1664 opprettet hun - til de svenske myndigheters tilfredshet - et testament der hun etterlot godsene Sundsby og Åby til det kongelige gymnasium i Göteborg. Denne svært store donasjonen kunne underholde 30 studenter og ble av vesentlig betydning for gymnasiets fremtid
Slamavskillere – Namdal Plast AS

Synonym til VESENTLIG i kryssord - Kryssordbok

 1. Publisert: 19.11.2018, sist endret 08.05.2019. Arbeidsavtalen regulerer arbeidstaker og arbeidsgiver sine rettigheter og plikter ovenfor hverandre. Den skal gi opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet blant annet hvem som er avtaleparter, hvilket tidsrom det gjelder og hvilke vilkår som gjelder i arbeidsforholdet, se arbeidsmiljøloven § 14-6
 2. konsesjonærer, men gjelder også anlegg som kan bli av vesentlig betydning. I tillegg skal de følge bestemmelsene i § 5-1 i beredskapsforskriften om sikringsplikt hvis anlegget er eller kan bli av vesentlig betydning for energiforsyningen. Det som står i kapittel 6 og 7 i denne veiledningen, kan leses som anbefalinger så langt det passer
 3. Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak. Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak
 4. Herunder får det betydning om en av partene har en særlig ekspertise på det aktuelle området, samt om det er gjennomført særskilte forhåndsundersøkelser. * Hvor stor del den aktuelle posten utgjør av den totale kontrakten (jo større del av kontrakten som omfattes, jo lettere anses avviket som vesentlig). 1
 5. nemyndigheten skal gjøre en helhetsvurdering av inngrepets art og størrelse sett opp mot objektets art, størrelse og kulturhistoriske og arkitektoniske verdier. Formålet med fredningen og fredningsbestemmelsene har stor betydning for vurderingen av.
 6. Derfor er det interessant å se nærmere på hva som kan forklare at en leders adferd varierer fra dag til dag, og om små eller store variasjoner fra et hovedmønster har noen vesentlig betydning. En helt fersk oversiktsstudie tar for seg 74 studier av dette temaet, der det ble samlet data fra ledere og medarbeidere opptil flere ganger daglig over en kortere eller lengre periode
 7. istrative tjenester i organisasjonen

Vesentlig betydning for saken - Siste nytt - NR

Vesentlig opiniojuris

Tallene taler imidlertid for seg selv: Dersom man mener at utslipp av CO2 er av vesentlig betydning for det globale klimaet representerer Kina den største trusselen, ikke USA. Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge grevling. Tillatelsen kan gis når det gjøres skade av vesentlig økonomisk betydning på en eller flere av følgende verdier: Hus, åker, plante- eller frøkultur, aktivt drevne egg- og dunvær, pelsdyrfarm, fjørfeoppdrett eller viltoppdrett. B. Fylkesmannen kan gi tillatelse til felling av følgende viltarter når disse gjør skade Det er også et vilkår at avlytting eller kontroll vil være av vesentlig betydning for å oppklare saken, og at oppklaring ellers i vesentlig grad vil bli vanskeligere. Tidsperiode og klageadgang. Tidsperioden for kommunikasjonskontrollen settes normalt til fire uker Siv Jensen-besøk: Hyller oljebransjens betydning - Oljebransjen ber om forutsigbarhet, og det er vesentlig. Det handler hele tiden om å legge til rette for nye leteareal Eiendommen er i «vesentlig» dårligere stand; Dersom eiendommen er i «vesentlig» dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, vil det utgjøre en mangel. I den konkrete vurderingen vil også kjøperens forventninger til eiendommen ha betydning

Vesentlig mangel ved boligkjøp - avhendingsloven

4.1 Forhold av vesentlig betydning - Skatteetate

Get støtter listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning. Facebook. og det har stor betydning for videreføringen av dette konseptet at viktige samfunnsmessige hendelser. Foreldre som involverer seg i barnas skolehverdag er av vesentlig betydning med tanke på barnas ferdigheter og tilpassing i skolen. Som en del av mitt doktorgradsprosjekt ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) har jeg blant annet sett på om det er en sammenheng mellom skole-hjem samarbeidet og atferdsvansker, psykiske vansker og sosial kompetanse

- En vesentlig betydning for at man får en løsning på saken, er at man får et livstegn, sier den danske eksperten. Politiet sier de kun har hatt begrenset dialog med den antatte. Denne siden handler om akronym av SEPP og dens betydning som Vesentlig lik periodiske betalinger. Vær oppmerksom på at Vesentlig lik periodiske betalinger er ikke den eneste betydningen av SEPP. Det kan være mer enn én definisjon av SEPP, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av SEPP en etter en

§ 29-4 -Departementet besvarer henvendelse i forbindelse

Innsigelser i arealplanlegging ved interesser av nasjonal

Vis betydning Skjul betydning: Ansvarlig søker, tiltaksklasse 1. Godkjenningsområdet omfatter utførelse av nye eller vesentlig endring av eksisterende installasjoner med liten kompleksitet eller med små konsekvenser ved feil i bygninger i risikoklasse 1 - 4 og brannklasse 1 Norge hadde ikke hatt noe kunstmuseum av vesentlig betydning uten private samlere. Kjærkomne kunstgaver. Kronikk Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munch og styreleder ved Sørlandets Kunstmuseum. KUNSTSAMLER: Kronikkforfatteren mener at private bidrag til Kunst-Norge er avgjørende

Vi trenger islamkritikk | ReligionerTilsynsrapport: "Hunder som bor ute" - Norsk Sau og GeitFølger opp Stortingets bestandsmål – Norges SkogeierforbundNorsk Ornitologisk Forening - Wildlife-kunstneren TimothyTelen - Millionunderskudd for NFK: – Vi har ikke råd tilHvilken rolle kan aktivitetshusene fylle i kommunaltGulmaure – Verdensmat NettbutikkSprekk i kjellergulv - er dette noe man bør gjøre noe med
 • Hadouken band.
 • Japan photo sandvika.
 • Religion og konflikter hat og krig.
 • La mansion pelicula de terror completa.
 • Mine håndflader klør.
 • Open eps free.
 • Bitterfeld wolfen jenny.
 • Dansen zevenhuizen.
 • Eurotunnel tickets.
 • Hvordan måler man diameter.
 • Ol antrekk 1994.
 • Vitali klitschko frau.
 • Infocare status.
 • Cunojavrihytta.
 • Best mirrorless camera 2017.
 • Asap ferg college.
 • Cappuccino.
 • Høy sexlyst kvinner.
 • Vulusjøhytta åpningstider.
 • David carradine død.
 • Canal digital fiber tv.
 • Musikpark limburg muttizettel.
 • Bil tegning.
 • Kamplyrikk eksempel.
 • Ersti party lmu münchen.
 • Vergleich zeitung früher und heute.
 • Forstørre bilder lerret.
 • Shiny stone evolutions.
 • Snipes ausbildung gehalt.
 • Dykker jobb norge.
 • Beräkna elektrisk potential.
 • Tidlige symptomer parkinson.
 • Mjøstårnet arkitekt.
 • Glasur sjokoladekake langpanne.
 • Bourbon surf.
 • Hochzeitsfotograf mainz günstig.
 • Rått og sanselig.
 • Leie bil i spania.
 • Side 3 damer.
 • Mobech oslo.
 • Beste mc kjøp.