Home

Materiell og immateriell kultur

Kulturarv - Wikipedi

Kulturarv kan sies å være hele den historiske plattformen samfunnet står på. Begrepet er en samlebetegnelse for materiell og immateriell kultur. Eksempler på kulturarv kan være nye og gamle kulturminner, mat, musikk, kunst, litteratur, dans og håndverk Immateriell kultur, eller ikke-materiell kultur, er en fellesbetegnelse for åndelige kulturytringer, så som folkediktning, språk, utøvende scenekunst, sosiale skikker, ritualer, samt kunnskaper og ferdigheter knyttet til tradisjonelt håndverk. Immateriell kultur er dessuten brukt om ideer og menneskelige erfaringer i form av nedarvede tanker og handlingsmønstre Unesco > Kultur > Immateriell kulturarv Immateriell kulturarv. Kulturarv er mer enn bygg. Sang, dans, ritualer og verdier og tenkemåter overføres gjennom muntlige tradisjoner, gjennom språk og andre former for ikke-materiell kommunikasjon, og utgjør samfunnslivets fundament. Arvens immaterielle karakter gjør den særlig. Kulturrådet har laget en kunnskapsbank over levende tradisjoner og tradisjonell kunnskap i Norge. Ved å sende inn ditt bidrag til kunnskapsbanken er du med på å synliggjøre mangfoldet av immateriell kulturarv i Norge, og øke kunnskapen om denne delen av kulturarven Materiell og immateriell kulturarv. Det blir skilt mellom materiell og immateriell kulturarv. Det fyrste gjeld slikt som bygningar, monument, fartøy, historiske stader og miljø, kulturlandskap og gjenstandar. Immateriell kulturarv inkluderer språk, kunnskap og ferdigheiter, kunstnariske uttrykk, tradisjonar, skikkar og trusliv osv

Immateriell kultur - Wikiwan

Kjøp 'Samebygder på Finnmarksvidda 2, materiell og immateriell kultur sett i et økologisk perspektiv, Bind 2' av Odd Mathis Hætta fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978826902621 Immateriell kultur kan være språk, utøvende kunst, sosiale skikker, ritualer og festiviteter, kunnskap og ferdigheter knyttet til naturen og tradisjonelle håndverksferdigheter.. Immateriell. Immateriell er et latinsk ord som betyr det samme som ikke-materiell.I bruk sammen med andre ord slik som verdier, kultur, rettigheter, mål, etc. blir det et eget uttrykk som gir meningen en egen. Kl. 9:30 Museet sitt arbeid med immateriell kulturarv med fokus på Bygningsvern, draktskikk og folkemusikk. Kl. 10:30 Open time. Presentasjon frå andre museum om korleis dei arbeider med immateriell kulturarv. Kl. 11:30 Oppsummering - vegen vidar

Immateriell kulturarv - Unesc

 1. Frivillighet og immateriell kultur i museene Innspill til arbeidet med ny museumsmelding fra Norges Bygdekvinnelag Norges Bygdekvinnelag vil med dette trekke fram frivillighetens arbeid med immateriell og materiell kulturarv som et viktig tema for den nye museumsmeldinga
 2. Konvensjonen er ment å fungere som supplement til UNESCO-konvensjonen om vern av verdens kultur- og naturarv av 1972. Hensikten har vært å skape balanse mellom materiell og immateriell kulturarv innenfor UNESCOs normative arbeid på feltet, både nasjonalt og internasjonalt
 3. Immateriell brukes om noe som ikke kan veies eller måles; noe som ikke er av legemlig eller stofflig natur. Ordet brukes også om noe som har å gjøre med det sjelelige eller bevisstheten.
 4. hva som er immateriell kultur og hva som er arv. I prioriteringssammenheng vil det fungere dårlig å sortere kultur ut fra om det er immaterielt eller ikke. Det immaterielle og det materielle er alltid avhenging av hverandres kontekst
 5. Materiell kultur og kulturens materialitet av Saphinaz Naguib og Bjarne Rogan (red.) Materiell kultur omfatter alle våre fysiske omgivelser som er skapt og definert av mennesker, altså et studiefelt som er så vidt og mangslungent at det kan fungere som en møteplass for alle humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag
 6. 17.mai. Foto av color line, Flickr, 2005. Terje van der Meeren Immateriell kultur, eller ikke-materiell kultur, er en fellesbetegnelse for åndelige kulturytringer, så som folkediktning, språk, utøvende scenekunst, sosiale skikker, ritualer, samt kunnskaper og ferdigheter knyttet til tradisjonelt håndverk. 22 relasjoner

Immateriell kulturarv eller immaterielle kulturminner er den dele av verdens kulturarv som ikke eksisterer som fysiske gjenstander, men som minner som er bevart på annen måte. Det kan være sagn og historier som er bevart muntlig eller skriftlig, musikk og dans som er overlevert på forskjellige måter, håndverkstradisjoner som går ut over det fysiske produktet og mye annet Emnet drøfter kulturarvbegrepet og fokuser på ulike typer materiell og immateriell kulturarv, og setter dem inn i en historisk og samtidig kontekst. Sentralt innhold er organiseringen av det norske kulturarvfeltet, med vekt på aktuelle problemstillinger knyttet til kulturarvspolitikk og forvaltning av kulturarv 17.mai. Foto av color line, Flickr, 2005. Terje van der Meeren Immateriell kultur, eller ikke-materiell kultur, er en fellesbetegnelse for åndelige kulturytringer, så som folkediktning, språk, utøvende scenekunst, sosiale skikker, ritualer, samt kunnskaper og ferdigheter knyttet til tradisjonelt håndverk. 12 relasjoner

Immateriell kulturarv Nasjonal fortegnelse for immateriell

Disse blir overført fra en generasjon til en annen, og de har bidratt til å bringe folk sammen i et fellesskap også.Generelt sett er holdningen og trossystemet i et samfunn skapt av sosiale institusjoner som familie, religion, regjering, utdanning, etc. Ikke-materiell kultur inkluderer immaterielle ting, og disse har ingen fysisk eksistens som materielle gjenstander Emne - Kulturhistorie og materiell kultur - ARK1002. Emnet har et bredt europeisk perspektiv, men med hovedvekt på Norge og Norden og tar utgangspunkt i de tidligste steinalderkulturene i Nord-Europa. Emnet følger utviklingen fram til begynnelsen av vår tidsregnings,. Hva betyr egentlig konvensjonen og hvordan jobber egentlig Kulturrådet? 9.30-10.15 Johanna Björkholm, KulturÖsterbotten - Immateriell kultur som forskningsfelt og ressurs i samtida. KulturÖsterbotten er et interkommunalt samarbeid om kultur og kreativ virksomhet i 14 kommuner i Österbotten i Finland

Ikke-materiell kultur og samfunn symboler. Ulike samfunn omdanner enkelte elementer til symboler. Et symbol er et hvilket som helst element som inneholder en spesiell betydning, og som er anerkjent av mennesker som deler samme kultur. Folk er så vant til symbologien i sin kultur at de ikke betaler all oppmerksomhet I kraft av sin kompetanse og personlighet bygger individene i organisasjonen relasjoner både i forhold til bedriftens omgivelser og internt i organisasjonen. Relasjoner (her snakker vi om personlige kunderelasjoner) Organisasjonsnivå - gjelder for alle type organisasjoner Kombinasjon av materielle og immaterielle ressurser Kort om emnet 'Materiell kultur' viser til både materiale, forskningstema og perspektiv. Vår tingverden og våre materielle omgivelser er en innfallsport til forståelse av økonomiske og teknologiske strukturer, til sosiale mekanismer, til kognitive og emosjonelle forhold, til ferdigheter, kunnskaper og holdninger

Til Kina for å spinne ull - Aktuelt - Om oss - Norges

Materielle og immaterielle årsaker innen samfunnsutviklingen. Av: Mimisbrunnr 8. desember 2019, 20:50. Erik Vi står uansett overfor en betydelig samvariasjon mellom etnisitet på den ene siden og kultur, historikk og religion på den andre, men heller ikke de sistnevnte variablene tillater Løfven og hans meningsfeller. Immaterielle eiendeler er verdier i selskapet som ikke er fysiske gjenstander man kan ta på, som for eksempel forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter.. Immaterielle eiendeler handler altså om at det finnes verdier i en bedrift utenom konkrete fysiske ting man kan ta på som bygninger og maskiner Immateriell KULTUR OG UNESCO. Hausten 2020 inviterer Seksjon for immateriell kulturarv i Noregs Museumsforbund til seminar i Setesdal med utgangspunkt i listeføring av Setesdalskulturen på UNESCO sin representative liste for Immateriell kulturarv og museet sitt arbeid med immateriell kulturarv som omfattar både handverk, fortellartradisjon og folkemusikk og folkedans

Studier med oppstart 2015/2016 Emner AF Institutt for kultur- og humanistiske fag Materiell og immateriell kulturarv 2809 « Tilbake. Materiell og immateriell kulturarv 2809 Læringsutbytte. Kunnskaper. Studenten: har grunnleggende kunnskap om kulturarv som begrep og fenomen, og kulturarvens betydning for mennesker og samfunn By og bygd er Norsk Folkemuseums årbok, et samlingssted for forskning i og om de kulturhistoriske museene i Norge. I denne boka ser vi hvordan museene bidrar til vern av vår immaterielle kulturarv. Har UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv ført til fornying, eller har den bidratt til å forsterke en praksis som alltid har ligget i kjernen av det museene har drevet med

Har du en drøm om å bli bunadtilvirker? - Aktuelt - Om oss

Kulturarv - lokalhistoriewiki

Etnografi, studiet av folkenes levesett, blant annet kultur- og samfunnsformer, religion, økonomi. Betegnelsen brukes delvis overlappende med sosialantropologi. Et vesentlig trekk ved etnografien er at faget særlig har beskjeftiget seg med kultur- og samfunnsformer utenfor den industrialiserte verden og derved økt vårt kjennskap til variasjon og likhetstrekk ved slike former MÅ TENKE NYTT: Immaterielt kulturvern er innovasjon og krever nytenking, sier seniorforsker Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling. Hvordan ta vare på immateriell kultur var tema på et seminar under Hilmarfestivalen 2017. Å sikre levedyktighet gjennom bruk er mantraet, men å få det til er vanskelig. - Nytte er stikkordet, sa Morten Stene, Trøndelag Forskning og Utvikling, da. 00:00:15 Anna Stella Karlsdottir 00:02:37 Tora Aasland 00:34:57 Gunnar Stubseid 00:59:23 Marit Stranden 01:53:54 Terje Plank

Steinar Wikan fra Kultur og natur Svanvik er pensjonert men fremdeles en svært aktiv forsker, forfatter og formidler i grenseområdet Norge, Finland og Russland. Han fortalte om sin omfattende samling av tradisjonsmateriale som han har samlet inn. Irene Andressen, seniorrådgiver i kvensk stedsnavntjeneste ved Språkrådet og forsker i kvensk språk. . Hun fortalte om kvenske stedsnavn som en. Forskning på løse og faste kulturminner og kulturformer gjennom lange tidsrom og epoker slik de kommer til uttrykk gjennom materiell kultur og deres landskapsmessige kontekst, kontinuitet, forandring og variasjon i en norsk, europeisk og global sammenheng. Forskningen er flerartet og omfatter empiriske og teoretiske perspektiver Biologisk og immateriell kulturarv i seterlandskapet Bolette Bele, Avdeling for kulturlandskap og biomangfold, NIBIO Trondheim Fagsamling Norsk Seterkultur - Lillehammer 15. februar 202

I kunst og håndverk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene utfordres til å reflektere kritisk over kunst, design og materiell og immateriell kultur og til å gi uttrykk for egne opplevelser, tanker og meninger. Gjennom møter med kunst og kultur og arbeid med visuelle ytringer ka Håndgripelig mot immateriell. Materiell og immateriell er begreper som ofte brukes i regnskap for å referere til to typer eiendeler. Forskjellen mellom håndgripelig og immateriell er enkel som håndgripelig er noe som har en fysisk eksistens og kan sees mens immateriell er noe som ikke kan sees

Hva er materiell kulturarv? / Generell kultur Thpanorama

immaterielle kulturarven i en ånd av samarbeid og gjensidig hjelp. Konvensjonen definerer «immateriell kultur­ arv» på følgende måte: «immateriell kulturarv» betyr praksis, fremstil­ linger, uttrykk, kunnskap, ferdigheter - samt tilhørende instrumenter, gjenstander, kultur­ gjenstander og kulturelle rom - som samfunn I fjor ble også Geiranger og Nerøyfjorden tatt opp på UNESCOs liste over kultur- og naturarv av enestående verdi. UNESCOs 31. generalkonferanse gjorde i oktober 2001 vedtak om fremleggingen av en rapport som skulle omhandle behovet for regulering av den immaterielle kulturarven og mulig virkeområde for en slik regulering Kunst og håndverk er et sentralt fag for praktiske ferdigheter, kreativitet og refleksjon over visuell og materiell kultur. Gjennom å delta i estetiske prosesser skal elevene få erfaring med å forestille seg det som ennå ikke er, og et grunnlag for å medvirke i kultur- og samfunnsutvikling Som del av arbeidet med å følge opp UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven av 2003, arrangerte Sametinget og Kulturrådet en workshop om samisk immateriell kulturarv 13.-15. november 2019. Representanter fra finsk, svensk og norsk side av grensen deltok. Rapporten, som er skrevet av UNESCO-konsulentene Harriet Deacon og Rieks Smeets, er nå klar

Lagsmøte - Kalender - Jæren Husflidslag - Lokallag

Immaterielle eiendeler (IP) og immaterielle verdier blir brukt mye om hverandre. Det eneste som skiller dem i litteraturen er hvorvidt det er noe som anvendes eller eies av bedriften. Immaterialretten omfatter kun rettigheter til resultatet av åndsinnsats som har materialisert seg i en eller annen form (Holmvang et al. 2014) Migrasjon og immateriell kapital. Hansson og Aarseth tek i kapittel 2 opp korleis kommunar kan handtera mottak av flyktningar i ein situasjon prega av stor usikkerheit. Usikkerheita er for det meste skapt utanfor kommunen sjølv, gjennom variasjonar i internasjonale flyktningstraumar og gjennom vedtak på nasjonalt plan

Om kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv og arbeidet med

Fiksesvenn og Fiksemester er fikseaktivitet tilpasset barn og unge. Her finner du mer informasjon om hvordan bærekraft, reparasjon, vedlikehold og materialkunnskap kan være tema i formidling til barn og unge Noen immaterielle verdier har begrenset levetid, og da skal de etter regnskapsloven §5-3 avskrives etter en fornuftig avskrivingsplan. Tidsbegrensede immaterielle driftsmidler kan f.eks. være leieavtale for fast eiendom, fraktavtale for skip, patentrettigheter og tidsbegrensede lisensavtaler Immaterielle rettigheter er en fellesbetegnelse for det rettsområdet som gjelder den rettslige beskyttelse av intellektuelle presentasjoner og kjennetegn for personer, varer og tjenester. Dette er rettigheter til ikke fysiske objekter som er skapt på grunn av menneskers kunnskap og kreativitet Hvilke vilkår gir barnehagen gjennom sin materielle og immaterielle kultur? Sammendrag Prosjektet sikter mot å beskrive aspekter ved barnehagen som felt og de praksis som der har legitimitet mht danning av kjønn Kjøp Immateriell kulturarv på museum fra Tanum 'By og bygd' er Norsk Folkemuseums årbok. Siden den ble etablert i 1943, har målsettingen vært å utgi kulturhistoriske og museumsfaglige studier av høy faglig og vitenskapelig kvalitet. Samtidig skal det være rom for å presentere pågående forskning - såkalte småstykker - i en populærvitenskapelig form

Institutt for kultur og litteratur Graffiti - en immateriell kulturarv Ved å se på graffitiens historie og unike uttrykk kan man påstå at graffiti må sees på som en immateriell kulturarv. Gøran Moya Masteroppgave i Kunstvitenskap KVI- 3900 mai 201 Immaterielle eiendeler handler altså om at det finnes verdier i en bedrift utenom konkrete fysiske ting man kan ta på som bygninger og maskiner Materiell, som består av eller angår materie. 'Materiell' betegner gjerne det som er sanselig eller taktilt, i motsetning til det åndelige, «ikke-materielle», som omfatter ideer, fortellinger og historier Konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Generalkonferansen i De forente nasjoners organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, heretter kalt UNESCO, som var samlet i Paris fra 29. september til 17. oktober 2003 i sin 32. sesjon

Immateriell kulturarv - kulturradet

Kulturarven representerer både felles historie og store økonomiske og kulturelle verdier. Både form av materielle strukturer og som immaterielle tradisjoner, verdier og praksiser, medvirker kulturarven til å skape identitet, innsikt, engasjement og en følelse av å høre til samt være med på å forme den kulturelle identiteten deres Materiell vs immateriell. I regnskap er det viktig å forstå hvordan immaterielle og materielle eiendeler er forskjellige. Dette er svært viktig fordi et selskaps stabilitet kan være basert på disse eiendelene. Forståelse av immaterielle og materielle eiendeler er viktig fordi det kan holde styr på egenskapene til et selskap materielle og immaterielle kultur? Randi Moe og Grete Nordvik . Feltarbeid i to barnehager Barnehagen som danningsarena 20.-21. mars 2014 •Hvilke vilkår gir barnehagen sin materielle kultur for danning av kjønn? •Hvilke vilkår gir familieleken og de På Hvaler blir de materielle kulturminnene godt ivaretatt gjennom kulturminneplanen som snart legges frem til politisk behandling. Det som nå leges frem som grunnlag for Kulturarvåret 2018, innebærer at temaet immateriell kulturarv settes i fokus, noe som tilsier at språklige tradisjoner, klesdrakter, tradisjonelt håndverk, mattradisjoner, myter, sagn og eventyr nå skal løftes fram

Video: Materiell kultur - Material culture - qaz

Immateriell kulturarv, hva er det? Sandalsand Norg

 1. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 2. I Setesdalstunet på Norsk Folkemuseum er det ni bygg som til saman utgjer eit rekketun med to gardsbruk. Ein dryg kilometer søraust står skipsmodellar på rekke og rad i glasmonter i kjellaren på Norsk Maritimt Museum. Bygga er flytta i tid og rom. Skipa er kopierte og sette på land og bak glas. I begge utstillingane har musea ønska å formidle handverk, handverksteknikkar, kunne og.
 3. Artiklene i boka handler om materiell kultur, dvs. våre fysiske omgivelser som er skapt av mennesker, og om materialitet, dvs. et perspektiv som ser ut over tingenes fysiske egenskaper
 4. Aktuelle begreper og perspektiver er materialitet, virkningskraft, biografi, objektivering, rom og sted, samling og taksonomi, med mer. Mål Prosjektet skal munne ut i en antologi som inneholder en serie dypdykk på feltet 'materiell kultur', et felt like vidt og like grenseløst som 'historie', 'samfunn', eller 'filosofi' - for å gripe noen nærliggende eksempler
 5. Materiell kultur er et begrep som brukes i arkeologi og andre antropologi-relaterte felt for å referere til alle de kroppslige, materielle objekter som er opprettet, brukt, holdt og etterlatt av tidligere og nåværende kulturer.Materiale kultur henviser til gjenstander som er brukt, levde i, som vises og opplevd; og vilkårene omfatter alle de tingene folk gjør, inkludert verktøy, keramikk.
 6. Materielle und immaterielle Kultur stehen untrennbar miteinander in Verbindung, da das immaterielle Wissen um die Bedeutung materieller Gegenstände unabdingbar für das Verstehen einer Kultur ist. Überblick: Etymologie - Herkunft des Kulturbegriffs. Seine Verwendung. Kultur - ein Definitionsversuch. Verortung zu Epoche und Gesellschaf
 7. Materiell kultur & kulturens materialitet Innbundet / 2011 / Bokmål 340,

Vi snakker om materielle og immaterielle kulturminner. Den første gruppen er kulturminner til å ta og føle på, mens de immaterielle kulturminnene er de som lever videre som kulturytringer i skriftlig form, eller som eventyr og historier, sang og dans. Av de materielle kulturminnene har vi to hovedtyper; de løse og de faste Immaterielle, derimot, refererer til ting som kanskje eller ikke kan sees, men de kan definitivt ikke røres. Begrepet håndgripelig og immateriell kan være litt vanskelig for noen å forstå, men det er ikke så vanskelig i det hele tatt. Materiell og immateriell er to måter å beskrive noe på

Både materielle og immaterielle eiendeler er i hovedsak avgjørende for et selskaps overlevelse, men immaterielle eiendeler er ofte de mest karakteristiske del av et selskap, og derfor den mest verdifulle. De mest grunnleggende materielle eiendeler er ting som penger, hus og utstyr. Nesten hver bedrift og person vil ha ganske mange av disse Det å ha et bevisst forhold til hvordan du forvalter de immaterielle verdiene kan sikre bedriftens konkurransefortrinn og øke bedriftens verdi. IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, eller på norsk: immaterielle rettigheter. Publisert 12 nov 2018. Det refererer til beskyttelse av oppfinnelser, forfatter- og kunstnerarbeid. Utgangspunktet for regnskapsføring av immaterielle eiendeler er de generelle vurderingsregler for anleggsmidler i regnskapsloven (RL § 5-3). For utgifter til egen forskning og utvikling er det imidlertid gitt en unntaksregel ved at slike utgifter kan kostnadsføres når de påløper (RL § 5-6)

Als materielle Kultur oder materiale Kultur wird die von einer Kultur oder Gesellschaft hervorgebrachte Gesamtheit der Geräte, Werkzeuge, Waffen, Bauten, Kleidungs- und Schmuckstücke und anderes Materielles bezeichnet. Die Forschung zur materiellen Kultur beschäftigt sich mit der Rolle dieser Gegenstände für die sie herstellenden und nutzenden Menschen und fragt danach, welche Bedeutung. Immateriel kultur er desuden brugt om ideer og menneskelige erfaringer i form af nedarvede tanker og handlingsmønstre. [1] I UNESCO , der er FN 's organ for videnskab, uddannelse, kultur og kommunikation betragter medlemsstaterne den immaterielle kulturarv i relation til de materielle Verdensarvssteder med fokus på de immaterielle aspekter af kulturen

Kalender - Folldal Husflidslag - Lokallag - HEDMARK

Matter matters. Skillet mellom materiell vs. immateriell følger ofte skillet folk bruker om naturlig vs. overnaturlig. Dermed følger det gjerne at ateister (ofte, men ikke alltid) utelukker at det kan eksistere noe immaterielt, mens religiøse av ulike striper er mer åpen for det. Mer er det så e Immaterielle verdier og rettigheter - definisjoner. Definisjonene er hentet fra Meld. St. 28 (2012-2013) Unike idear, store verdiar - om immaterielle verdiar og rettar, som ble lagt fram 12. april 2013 Immateriell er et latin ord som betyr det samme som ikke-materiell. I bruk sammen med andre ord slik som verdier, kultur, rettigheter, mål, etc. blir det et eget uttrykk som gir meningen en egen identitet i språket. Immaterielle verdier er f.eks. oftest brukt om ideer og erfaringer til mennesker i form av tanker. Immaterielle verdier er et mer moderne uttrykk enn det konstruerte sammensatte.

UNESCO og immateriell kulturav - Om oss - Norges Husflidsla

 1. Kjøp 'Kulturelle landskap, Sted, fortelling og materiell kultur' av Torunn Selberg fra Fagbokforlaget
 2. Kort om emnet. F.o.m høsten 2006 får emnet koden KULH2020 - Materiell kultur (nedlagt) 'Materiell kultur' viser til både materiale, forskningstema og perspektiv. Vår tingverden og våre materielle omgivelser er en innfallsport til forståelse av økonomiske og teknologiske strukturer, til sosiale mekanismer, til kognitive og emosjonelle forhold, til ferdigheter, kunnskaper og holdninger
 3. gsmåter til aktuelle tematikker i vår samtid
 4. - Feltlua og hjelmen definerer rekrutten, ikke endre noe som allerede er perfekt, kommenterer en respondent. pbu nyheter rekrutt materiell kultur personell Meld deg på vårt nyhetsbrev her
 5. lige og sosiale (menneskelig, immateriell kultur) på den ene siden, og det materielle på den andre. Det materielle har i kontrast til immateriell kultur lenge blitt ansett som produkter av kultur, men ikke som en integrert del av kulturen. Nyere teoretiske perspektiver innen feltet handler i stor grad om at gjenstander heller bør sees i et dia

Samebygder på Finnmarksvidda 2 - materiell og immateriell

Begrepet strategi har sin etymologiske rot i gresk, og er satt sammen av stratos (hær) og agein (å lede) Mens materielle ressurser slites ved bruk, kan immaterielle ressurser bli mer verdifulle jo mer de anvendes. Eksempel: student som har avsluttet kan f.eks. ha gode matematikkunnskaper UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den. immaterielle kulturarven. Beate Strøm. Rådgiver. ABM-utvikling. Samtidsnett, 24. februar 2010. ABM-utviklings mandat: UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven ble ratifisert. av Norge 17. januar 2007. ABM-utvikling har fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å utarbeid Ferdselsårer for ideer og materiell kultur i tidligneolitikum. Kyst og elveleier i sørøstnorske grensetrakter. (Nicolay skrifter 4/2012

Høstdekorasjoner - temakveld - Kalender - Drammen og

Hva er materiell kulturarv

 1. Materiell mot immateriell kostnad . Forskjellen mellom materielle og immaterielle kostnader er ofte subtil, men kan få store konsekvenser for et selskap. Folk ser ofte på konkrete kostnader bare med utsikt over eller ignorerer immaterielle kostnader som de betaler dyrt senere i livet
 2. Kjøp Immateriell kapital fra Tanum Humankapital, sosial og kulturell kapital er alle døme på immateriell kapital, fordi dei representerer varige, ikkje-fysiske storleikar som kan ha ulik nytteverdi. Denne nytten, eller avkastninga, kan både vera av materiell og immateriell karakter
 3. Bedriftsannonser og goodwill er noen av de immaterielle eiendelene som er langt mer åpne for subjektiv vurdering. Materiell: Ressurser Store selskaper som er involvert i primær ressursutvinning, har omfattende beholdninger av svært materielle varer
 4. Jeg tolker deg slik at det du sikter til er prosessuelle og materielle vilkår. Dette betyr at formelle/prosessuelle vilkårene tar sikte på å være vilkår som rammer prosessen med å få en sak opp til retten. Dette innebefatter alt fra etterforskningen til regler for prosesskriv o.l. Den materielle retten vil typisk være det som avgjør.
 5. Materiell brukes noen ganger også om både fysiske gjenstander og en gruppe mennesker. Men den vanlige betegnelsen på en tilsvarende gruppe mennesker, er personell, og personell kan brukes som en form for motsetning til materiell, også negasjonen immateriell benyttes til dette Materiell er også en juridisk betegnelse på forhold som er det motsatte av prosessuell
Insentivordninger for kulturelle næringer: EØS-avtalen

hele kroppen og hele mennesket. Materiellet handler om ulike tema, og hvert tema består av en faktadel og en historie om barnehagebarna Kim og Iben. Hvert tema har illustrasjoner, tips til aktiviteter og spørsmål man kan reflektere rundt sammen med barna. Veileder for barnehagepersonalet DEL 7: Materiell kultur og bosetning på Melkøya gjennom forhistorisk tid Morten Ramstad 7. 378 MELKØYAPROSJEKTET KULTURHISTORISKE REGISTRERINGER OG UTGRAVNINGER 2001 OG 2002 OPPSUMMERING 113 114 119 118 G T e ed Innledning 379 Eldre steinalder 383 Yngre steinalder 39 Materiell mot immateriell kostnad Forskellen mellom materielle og immaterielle kostnader er ofte subtile, men kan få store konsekvenser for et selskap. Folk ser ofte på konkrete kostnader bare med utsikt over eller ignorerer immaterielle kostnader som de betaler dyrt senere i livet. Materiell refererer til ting vi kan se og føle mens immaterielle er ting. 1.1 Tøyenavtalen - er byttet mellom kultur og materielle goder lokalt forankret? I 1963 ble Munch-museet åpnet på Tøyen for utstillinger laget av Edvard Munch, nøyaktig 100 år etter hans fødsel.1 Museet huser i dag om lag en tredel av Munchs malerier og neste

VEVKURS - Lokale kurs - Ringebu/Fåvang Husflidslag

Emner: KUVI105 Dagligliv og materiell kultur - -kulturvitenskap Tilhører studieprogram (i 2005): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) BAHF-HIKU Bachelorprogram i historie og kulturfag: Aktivt fra 2005 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Høst 2019 (publisert 05.02.2020 Das Institut für Materielle Kultur. Kontakt Institutsdirektorin. Prof. Dr. Karen Ellwanger. Geschäftsstelle. Ann-Kristin Reinkenhoff (Notsekretariat) +49 (0)441 798-2653 +49 (0)441 798-19 2653. A02-3-325. Das Sekretariat ist aktuell Di 10-12, Mi 10-12 und Do 10-12 telefonisch zu erreichen Folkedans og musikk slik den lever i Setesdal i dag, kan bli en del av UNESCOs kulturarvliste. I dag ble det klart at Norge fremmer nominasjon fra Setesdal spelemannslag

Immateriell kultur - Kunsthistori

Å forsikre materielle verdier er en selvfølge, men det er vel så viktig å sikre bedriftens immaterielle verdier (IPR). God sikring av immaterielle verdier kan være avgjørende for å oppnå bedriftens mål, skaffe investorer og få på plass samarbeidspartnere Kjøp Immateriell kulturarv på museum fra Bokklubber 'By og bygd' er Norsk Folkemuseums årbok. Siden den ble etablert i 1943, har målsettingen vært å utgi kulturhistoriske og museumsfaglige studier av høy faglig og vitenskapelig kvalitet. Samtidig skal det være rom for å presentere pågående forskning - såkalte småstykker - i en populærvitenskapelig form Immateriell kapital kan være software og digitale plattformer, men det kan også være design, organisering, nettverk, merkevare og kultur. På et tidspunkt ble den immaterielle kapitalen viktigere enn den materielle, og da begynte ting å skje og kulturens materialitet. Materiell kultur omfatter alle våre fysiske omgivelser som er skapt og definert av mennesker, altså et studiefelt som er så vidt og mangslungent at det kan fungere som en møteplass for alle humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Detaljer/Details I tillegg til den immaterielle historiens egenverdi som kulturhistorie, er den nødvendig for å forstå medisinens materielle historie. Den immaterielle medisinske historien inkluderer blant annet tidligere tiders holdninger, rutiner, ferdigheter og sykdomsforståelse

DIREKTESENDING: Immateriell KULTUR og UNESCO fra Setesdal

 1. Wiki: Immateriell er et latinsk ord som betyr det samme som ikke-materiell. I bruk sammen med andre ord slik som verdier, kultur, rettigheter, mål, etc. blir det et eget uttrykk som gir meningen en egen identitet i språket
 2. Kvinner, kjønn og materiell kultur i middelalderens Bergen. Sigrid Samset Mygland disputerer fredag 6. mars 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Gender and Material Culture. Women in Medieval Bergen. A Contextual Analysis of Gender-Related Artefacts from Bryggen in Bergen, 1170-1476
 3. ologi kan begrepet lov vise til rettsregler etter både deres innhold (materiell lov) og vedtaksform (formell lov).I Norge brukes lover som samlebetegnelse på rettsreglene i Grunnloven, de formelle lovene, forskrifter og provisoriske anordninger.I Norge følger det av Grunnloven.
 4. Immaterielle og materielle anlægsaktiver Læs nærmere om opgørelse og flytning af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Det er vigtigt, at kategoriseringen af anlægsaktiver overføres korrekt ved overdragelse af anlæg. Eksempelvis skal bygninger fortsat optages som bygninger i det modtagende regnskab
 5. IMMATERIELL: Immateriell er et latinsk ord som betyr det samme som ikke-materiell. I bruk sammen med andre ord slik som verdier, kultur, rettigheter, mål, etc. blir det et eget uttrykk som gir meningen en egen identitet i språket
 6. der, fredede bygninger og øvrige bevaringsværdige kultur-miljøer såsom havne og fiskerlejer, der vidner om den danske kystkultur. Kystbeskyttelsestiltag er med til at sikre immaterielle værdier såvel som materielle værdier - eksempelvis ejendomme og landbrugsjord. Immaterielle værdier er defi-neret i boks 1.1
 7. Fjord1 hevder Boreal ikke har materiell. Boreal vant ferjeanbudet på Molde-Vestnes for 2021-28. kultur og økonomi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Se også.
Arkiv - Seljord Husflidslag - Lokallag - TELEMARK - Lokal

Valget av et sted er en kritisk beslutning for en småbedriftseier fordi det er der han sannsynligvis vil tilbringe mesteparten av sin tid i flere år. I en Bloomberg Businessweek-artikkel i mars 2005 påpeker kolonnekvinne Karen E. Klein at bedriftseiere bør vurdere materielle og immaterielle faktorer før de signerer leieavtaler. De Dette dokumentet inneholder informasjon for de som produserer materiell for bruk på Rbnett. Det inneholder regler, tips og råd for å få ned filstørrelsen, øke hastigheten og få Flash.

 • Blondine vitser for barn.
 • Fenix build hots.
 • Best 35mm camera ever.
 • Karnevalszug in rhede.
 • Französisch im bett.
 • Tyler perry's boo 2 a madea halloween lexy panterra.
 • Rosa und blau mischen.
 • Chorégraphie de danse classique.
 • Tiergarten nürnberg.
 • Transversal mercator projeksjon.
 • Lego marvel super heroes 2 xbox 360.
 • Etepetete box erfahrung.
 • Bade baby før eller etter mat.
 • Hjartesmil nettbutikk.
 • Rødt gult og grønt flagg med symbol.
 • Tyler perry's boo 2 a madea halloween lexy panterra.
 • Icopaltak as.
 • Eks mva inkl mva.
 • Kinox.to alternative domain.
 • Dave grohl musikkgrupper.
 • Norwegian spitfire club.
 • Bensinpriser oversikt.
 • Hvitløk holdbarhet.
 • Stellenangebote saarland.
 • 3t ansatte.
 • Hva betyr schpaa.
 • Kirche jesu christi der heiligen der letzten tage genealogie.
 • Nukes per country.
 • Leke snøscooter.
 • Årets farge løfteutstyr 2017.
 • Tag der offenen tür köln 2018.
 • Lydvegg konstruksjon.
 • Basf ludwigshafen wiki.
 • Bistro café kö erkelenz.
 • Forlovelsesvisum filippinene.
 • Wobbler til røye.
 • Campus grimstad kart.
 • Venstre fremre hemiblokk.
 • Christmas movies disney.
 • Brauhaus zwickau gutschein.
 • Infiniti q30 jahreswagen.