Home

Arbeidsmiljøloven 10 3

§ 10-3. Arbeidsplan. Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte Arbeidsmiljøloven - aml Last ned loven som PDF Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv

Arbeidsmiljøloven - aml: Hvordan Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) er oppbygd. Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1-1 - 1-9) Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter (§§ 2-1 - 2-5) Kapittel 2 A. Varsling (§§ 2 A-1 - 2 A-7 Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006. Loven er en sentral vernelov som bygger på arbeidsmiljøloven fra 1977 og tidligere arbeidervernlovgivning. Loven gjelder for de fleste arbeidsforhold i private og offentlige virksomheter. Det gjelder egen lovgivning for sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart § 10-3. Arbeidsplan § 10-4. Alminnelig arbeidstid § 10-5. Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid § 10-6. Overtid § 10-7. Oversikt over arbeidstiden § 10-8. Daglig og ukentlig arbeidsfri § 10-9. Pauser § 10-10. Søndagsarbeid § 10-11. Nattarbeid § 10-12. Unntak § 10-13. Tvisteløsnin § 10-3. Arbeidsplan § 10-4. Alminnelig arbeidstid § 10-5. Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid § 10-6. Overtid § 10-7. Oversikt over arbeidstiden § 10-8. Daglig og ukentlig arbeidsfr § 10-3. Krav til valg av arbeidsutstyr. Arbeidsgiver skal påse at arbeidsutstyr som skal brukes, er konstruert og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse ved bruken av dem, Unntak fra arbeidsmiljøloven §§ 11-2 tredje ledd og 11-5 tredje ledd ved yrkesrettet opplæring i anleggsfag

Første ledd Etter bestemmelsens første ledd har deltidsansatte rett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Med deltidsansatt menes her en person som har avtalt arbeidstid som er lavere enn normal arbeidstid i vedkommende yrke eller bransje. Bestemmelsen skal forstås slik at den ikke gir deltidsansatte adgang til å velge å Statsråd 6. november 2020 Lovtidend ⏲6. november 2020 ⥀6. november 2020 18:49 I statsråd 6. november 2020 ble lov om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv., midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) og ny integreringslov sanksjonert

Arbeidsmiljøloven - am

 1. Arbeidsplan, skal etter arbeidsmiljøloven § 10-3 utarbeides dersom arbeid skal utføres til forskjellige tider av døgnet. Arbeidsplanen skal vise hvilke uker, dager og tidsrom på dagen den enkelte arbeidstakers skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Arbeidstid fastsatt i arbeidsplanen må være overensstemmende med reglene i kap
 2. Bokføringspliktige som plikter å utarbeide arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62) § 10-3, eller som på annet grunnlag utarbeider tilsvarende arbeidsplan, kan benytte denne som alternativ til personalliste etter første ledd. En slik arbeidsplan må oppdateres fortløpende

Arbeidsmiljøloven - regjeringen

 1. Reglene om oppsigelse står i arbeidsmiljøloven. Den nåværende arbeidsmiljøloven er fra 2005. Tidligere gjaldt arbeidsmiljøloven av 1977, før det, arbeidervernlovene av 1956 og 1937. De viktigste bestemmelsene om oppsigelse står i arbeidsmiljølovens kapitel 15. Her finner du følgende regler
 2. Ved arbeidsmiljøloven av 2006 ble det innført regler om gjennomsnittsberegning som medførte store endringer i forhold til den tidligere arbeidsmiljøloven av 1977. Reglene om arbeidstid er et område der det har skjedd en utvikling over tid, og regelen ble senere endret i 2015 ved at timetallet for maksimal arbeidstid i § 10-5 første ledd ble økt fra arbeidstid fra 9 til 10 timer
 3. Kommentarer ti arbeidsmiljøloven § 10-2 om arbeidstid Første ledd Bestemmelsen fastslår at arbeidstidsordningene må være forsvarlige. For å avgjøre hva som ligger i dette må man vurdere de aktuelle risikoforhold. Bestemmelsen må ses i sammenheng med, og vil kunne innebære en begrensning i, adgangen til å utnytte de maksimale rammer loven setter dersom dette vil medføre uheldige
 4. arbeidsmiljøloven § 10-3. Partene er enige om at en varslingsfrist på tre dager, tilsvarende kan gjøre gjeldende i disse tilfeller. 4. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Kortere varslingsfrist og omdisponering av ansatte mv. nødvendiggjør at arbeidsgiver må kunn
 5. Nye krav til innhold i arbeidsavtaler om fast ansettelse. I 2019 fikk arbeidsmiljøloven § 14-9 en ny definisjon av fast ansettelse. Loven slår fast at ansettelsen skal være løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang
 6. Når beredskapsvaktordninger nyttes, skal arbeidsplan utarbeides etter arbeidsmiljøloven § 10-3. Planen skal vise den enkelte arbeidstakers arbeids- og fritid. For regler om ukentlig arbeidsfri periode, se § 10-8 (2). Arbeidsmiljøloven § 10-6 angir vilkårene og rammene for bruk av overti
 7. imum 28 timer sammenhengende fritid, og det skal være en arbeidsfri periode på

§ 10-4. Alminnelig arbeidstid - Arbeidsmiljøloven ..

I en vurdering av arbeidsmiljøloven § 14-4 a er det kun merarbeidet til den aktuelle arbeidstakeren som vurderes - ikke det totale fraværet innen det aktuelle tjenesteområdet. Endelig er beregningsperioden begrenset til tolv måneder, noe som gjør det desto vanskeligere å fastslå hva som utgjør virksomhetens stabile og varige behov for tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft Dersom det inngås en ny turnus må arbeidsplanen utarbeides i samsvar med arbeidsmiljøloven § 10-3. Hvis iverksettelse av ny turnus varsles med kortere frist enn 14 dager, vil det utløse betaling for forskjøvet arbeidstid for alle endringer som skjer i perioden fra varsel gis til turnusen iverksettes 3 Spesielt om skift og turnusarbeid 10 3.1 Redusert arbeidstid 11 3.2 Døgn, uke og år 12 3.3 Arbeidskontrakt 12 3.4 Arbeidsmiljøutvalg m.v 12 3.5 Arbeidsplan 13 3.6 Ferie 13 3.7 Reiser 14 3.8 Skift og turnusarbeid for vikarer og tilkallingsvikarer 14 4 Fravik fra arbeidstidsbestemmelsene 1

§ 10-4. Alminnelig

 1. Du har ikke javascript. Klikk her for å komme videre
 2. Etter arbeidsmiljøloven § 10-3 skal plan over arbeidstidsordninger og oppholdsperioder utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner eller deres tillitsvalgte. Arbeidsmiljøutvalget skal behandle helse- og velferdsmessige forhold knyttet til arbeidstidsordninger, jf. arbeidsmiljøloven § 7-2 andre ledd bokstav f
 3. Når arbeidstakere i virksomheten jobber til ulike tider av døgnet, krever arbeidsmiljøloven § 10-3. at det skal settes opp en arbeidsplan.. Planen utarbeides som skiftplan, turnusplan eller lignende. Poenget med arbeidsplanen er at arbeidstakerne skal kunne se hva som er arbeidstid og hva som er fritid
 4. Arbeidsplan: § 10-3. Arbeidsplanen skal vise hvilke uker, dager og tider den enkelte skal arbeide, og det forutsettes at den skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne. Det er gitt en ny regel i § 14-6 om at lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstiden skal tas inn i arbeidsavtalen
 5. nelige arbeidstid; Få med deg siste nytt innen Personal og Ledelse. Legg igjen e-post og motta våre nyhetsbrev. Ja takk! Vi forbedrer din virksomhet - alltid! Personalhåndbo

ansatte [antall] uker før den igangsettes, jf. arbeidsmiljøloven § 10-3. Partene er enige om at endringer kan skje med de frister som følger av arbeidsmiljølovens § 10-3. Ved eventuelle mindre justeringer i forhold til arbeidstakers ønske eller endring i driften kan dette gjøres i samarbeid med de tillitsvalgte, dersom det ikke gå Arbeidsmiljøloven § 10-3 første punktum gjelder ikke på denne forskriftens område. Operatøren eller den som står for driften av en innretning, skal sikre at det er utarbeidet planer over de arbeidstidsordningene og oppholdsperiodene som skal nyttes, både for egne arbeidstakere og for arbeidstakere hos entreprenører og underentreprenører Arbeidsplanen skal drøftes med de tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest 14 dager før iverksettelse, jf arbeidsmiljøloven § 10-3. P ASSIVT ARBEID Passivt arbeid ved tilstedeværelse på arbeidsstedet lønnes med 20 minutter pr. time. Hver inntreden i aktivt arbeid kommer i tillegg til disse 20 minuttene, og utløser 30 minutters lønn

Betalingen følger ikke tidssonene for helligdager i arbeidsmiljøloven. Det er flere alternative måter å planlegge arbeidet i høytidene p herunder at det er foretatt drøftinger med de tillitsvalgte i henhold til AML § 10-3. Endringer i gjeldende turnusplan uten enighet Vakt på vaktrom er passiv arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 (2). Arbeidstiden regnes som 1:1. Vakt på vaktrom skal innarbeides i en arbeidsplan og skal bygge på avtale mellom arbeidsgiveren og de tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-3 og 10-5. Dersom vakt på vaktrom medfører hyppige utrykninger i den passive periode arbeidsmiljøloven § 10-3. Vaktavtaler fremforhandles etter hovedavtalen Del A § 4-5. Vaktplan Vaktordningen avtalen skal innarbeides i en plan, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-3, 10-4 og 10-5. Arbeidstakerne plikter å delta i den vaktordning avtale som blir etablert inngått. 4.3.2 Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet (hjemmevakt

Oversikten over arbeidstid skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte. For tilfellet arbeidstaker arbeider på ulike tider på døgnet, skal det utarbeides arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide, jf. arbeidsmiljøloven § 10-3 Etter arbeidsmiljøloven § 10-3 skal det utarbeides en tjenesteplan dersom arbeidet skal utføres til forskjellige tider av døgnet. Tjenesteplanen skal vise den enkelte arbeidstakers arbeids- og fritid. Arbeidstakere har både rett og plikt til å arbeide i henhold til den oppsatte tjenesteplanen Når beredskapsvakt utføres til ulike tider av døgnet, skal det etter arbeidsmiljøloven § 10-3 utarbeides en arbeidsplan som viser arbeidstid og fritid. I arbeidsplanen føres opp beredskapsvaktens totale lengde og hvor stor del av den som skal regnes som alminnelig arbeidstid

Behovet for og omfanget av vaktordninger skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte før vaktordningen iverksettes, jf. arbeidsmiljøloven § 10-3. Vaktplan Vaktordningen skal innarbeides i en plan, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-3, 10-4 og 10-5. Arbeidstakerne plikter å delta i den vaktordning som blir etablert Arbeidsplanen skal i tråd med arbeidsmiljøloven §10-3 drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne. Skiftarbeid som settes i gang skal ha en varighet på minst 14 dager. Merknad Arbeidsmiljøloven kapittel 10. Arbeidstid. Vedrørende høring om endringer i arbeidsmiljøloven. Jeg har bakgrunn som den første heltidsvalgte fagforenings leder / hovedverneombud på de faste installasjonene i Nordsjøen. Deltok som medlem i Haldenutvalget som gav ut 2 NOUer i 1976 og 1977 vedrørende gjennomføring av arbeidsmiljøloven. Ifølge Arbeidsmiljøloven kan arbeidsplan og sjette ledd vises det til at plikten til å ha personalliste kan oppfylles ved utarbeidelse av arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven § 10-3

Ifølge arbeidsmiljøloven §10-3 skal endringer i arbeidsplanen skje minimum 2 uker før iverksettelse. Jeg jobber 30% som cafémedarbeider, men arbeidsgiver gir ofte ut vakter 1 uke før gjeldende dag. Kan arbeidsgiver kreve at man møter på jobb, dersom §10-3 ikke følges? En simpel arbeider Arbeidsmiljøloven § 10-3 forutsetter at arbeidstakere som arbeider til forskjellige tider av døgnet skal ha utarbeidet en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte skal arbeide. Det er hensynet til forutsigbarhet for den enkelte, både hva gjelder arbeidstid og fritid, som ligger til grunn for bestemmelsen

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning - Lovdat

 1. Arbeidsmiljøloven inneholder ingen bestemmelse om å markere ulike fridager i en turnusplan. F1 - Ukefridag Den lovbestemte ukentlige fridagen § 10-3. • Tillitsvalgt bør innhente informasjon om medlemmenes ønsker og behov med hensyn til arbeid og fritid i høytiden
 2. Det er derfor også inngått avtale om at kan gjøre endringer i arbeidsplaner og omdisponere ansatte på kortere varsel enn hva som følger av arbeidsmiljøloven § 10-3. Dette medfører at arbeidsgiver, etter drøftinger med tillitsvalgte, gis mulighet til å endre arbeidsplaner med en frist på 3 dager
 3. I slike tilfeller nyttes gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-3, 10-4 og 10-5. En eventuell arbeidstid utover 8,5 timer per dag (42,5 timer per uke) vil komme inn under HTA kap 1 § 6 og må da kompenseres i følge disse bestemmelser
 4. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Side 1 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Dato 17.06.2005 nr. 62 Departement Arbeids- og sosialdepartementet Sist endret LOV-2015-12-18-104 fra 01.01.2016 Publisert I 2005 hefte 8 Ikrafttredelse 01.01.2006 Endrer LOV-1977-02-04-
 5. Arbeidsmiljøloven § 10-3 og § 10-7 handler om arbeidsplan og oversikt over arbeidstiden. Arbeidsgiver er ansvarlig for å utarbeide en arbeidstidsplan i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel 10. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med bedriftens tillitsvalgte og senest være klar to uker før iverksettelse
 6. Det vises til arbeidsmiljøloven § 10-9 (1). Arbeidstiden skal om mulig legges i tidsrommet mellom kl. 0700 - kl. 1700 på mandag til og med fredag og kl. 0900 - kl. 1300 på lørdag. Ordinær arbeidstid kan etter drøfting med tillitsvalgte, i den enkelte bedrift, gå ut over kl. 1700 og fordeles på 6 dager i uken
 7. ordningen iverksettes, jf. arbeidsmiljøloven § 10-3. 4.3.2 Vaktplan Vaktordningen skal innarbeides i en plan (jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-3, 10-1, 10-4 og 10-5). Arbeidstakerne plikter å delta i den vaktordning som blir etablert. 4.3.3 Vakt på vaktrom Arbeidsti

Video: § 14-3. Fortrinnsrett for deltidsansatte - Arbeidsmiljøloven

psykiske belastninger, jf. arbeidsmiljøloven (aml) § 10-2, 1. ledd. Unntak fra aml må kun benyttes der det er et klart tjenstlig behov for det. (2) Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstiden er i tråd med aml og ATB, også når arbeidstaker utfører arbeid som styres av domstoler, Riksadvokat, statsadvokat, m. fl Dette er brudd på arbeidsmiljøloven paragraf 10-3, som stiller krav til at det skal utarbeides en vaktplan når arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet. I to av arbeidsavtalene som er kontrollert står det: « Skift kan alltid kuttes i lengde eller forlenges for den ansatte hvis nødvendig i henhold til virksomhetens behov og/eller for å overholde HMS-standardene . Dette betyr at i de tilfellene hvor bemanningsforetaket får oppdrag som skal utføres på forskjellige tider på døgnet, kan det i arbeidsavtalen vises til at arbeidstiden er angitt i arbeidsplan iht. arbeidsmiljøloven § 10-3. Som hovedregel skal arbeidsplanen da være klar minst 14 dager før den skal tre i kraft arbeidsmiljøloven § 10-3, er partene enige om at en varslingsfrist på tre dager tilsvarende kan gjøres gjeldende i disse tilfellene. 2. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, hviletid m.v. Bruk av den kortere varslingsfristen nødvendiggjør at arbeidsgiver må kunne fastsette endringer

Forsiden - Lovdat

Forskjøvet arbeidstid foreligger ikke hvor det på grunn av forholdene etter drøftinger, jf. pkt. 4.5, er fastsatt en særskilt inndeling av arbeidstiden for enkelte arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-3 og 10-5 dende rett etter arbeidsmiljøloven 1977, der tilsvarende straffebud var å finne i § 85.22 Forar-beidene til arbeidsmiljøloven 1977 § 85 er derfor relevante, og det er disse forarbeidene som anvendes når drøftelsene benytter forarbeider til å klargjøre innholdet i arbeidsmiljøloven § 19-1

6.8.2 Forskjøvet arbeidstid foreligger ikke hvor det på grunn av forholdene etter drøftinger, jf. pkt. 4.5, er fastsatt en særskilt inndeling av arbeidstiden for enkelte arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-3 og 10-5 arbeidsmiljøloven § 10 -3. Partene er enige om at en varslingsfrist på tre dager , tilsvarende kan gjøres gjeldende i disse tilfeller. 4. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Kortere varslingsfrist og omdisponering av ansatte m v. nødvendiggjør at arbeidsgiver må kunn

Arbeidsmiljøloven - Rettsdat

arbeidsmiljøloven - Store norske leksiko

arbeidsmiljøloven § 10-3. Den ekstraordinære situasjonen vil også kunne medføre behov for raskt å endre gjeldende arbeidsplaner. Partene mener det er behov for at arbeidsgiver etter drøftinger med de tillitsvalgte, kan endre arbeidsplaner innen en frist på 3 dager nå I arbeidsmiljøloven § 10-3 heter det: «Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte fremgå. Utarbeidelse av arbeidsplan skal skje etter reglene i arbeidsmiljøloven § 10-3. Det følger videre av punkt 5.2 at arbeidsplanen skal drøftes og bekjentgjøres senest to uker før iverksettelse. For konduktører og togassistenter skal arbeidsplanen settes opp for en rutetermin, dvs. den perioden som en ruteplan gjelder for

Arbeidsmiljøloven § 10-3 stiller krav om at dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider av døgnet skal det utarbeides en arbeidsplan som viser til hvilke uker, dager og tider den enkelte skal arbeide. Det er vanlig å kalle denne planen for tjenesteplan. Tjenesteplanen skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte. arbeidsmiljøloven §§ 10-3 og 10-5. Dersom vakt på vaktrom medfører hyppige utrykninger i den passive perioden og ikke lenger samsvarer med arbeidsmiljøloven § 10-4 (2), skal arbeidstidsordningen tas opp til drøfting med de tillitsvalgte. 4.3.1.2 Betalingsbestemmelse Én time vakt på vaktrom skal betales med 1/3 timelønn Arbeidsmiljøloven stiller en rekke krav til det psykososiale arbeidsmiljøet i §§ 4-1, 4-2 og 4-3. Noen av kravene er å anse som rene preventive eller forebyggende krav, mens andre krav er forbud som det vil være ulovlig å bryte. De rene forebyggende kravene er fo

Som hovedregel gjelder samme oppsigelsesfrist for arbeidstakeren som for arbeidsgiveren, med det unntak at det etter arbeidsmiljølovens regler aldri gjelder lengre oppsigelsesfrist enn tre måneder når arbeidstakeren selv sier opp. Det er imidlertid ingen ting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler lengre oppsigelsesfrist enn tre måneder Tillegg for forskjøvet arbeidstid er ikke overtidsgodtgjøring, men prosentvis tillegg til ordinær timelønn. Det betales et tillegg på 50 prosent av timelønnen for den tiden som faller utenfor den avtalte arbeidstiden. Varsel om forskjøvet arbeidstid skal så vidt mulig gis minimum tre dager i forveien, men aldri mindre enn en dag i forkant. Dersom varsel [ Etter arbeidsmiljøloven § 10-3 skal det, dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Slik arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte arbeidsmiljøloven § 10 -3. Partene er enige om at en varslingsfrist på tre dager , tilsvarende kan gjøres gjeldende i disse tilfeller. 4. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Kortere varslingsfrist og omdisponering av ansatte m v. nødven diggjør at arbeidsgiver må kunn Fredrikstad tingrett avviste enstemmig søksmålet mot de fire sykepleierne. - Det er gledelig at retten har tatt NSFs påstand til følge og avvist hele saken, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

§ 3-2. Særskilte fo

10.3 Folkerettslig regelverk 61 10.4 Juridisk litteratur 61 10.5 Årsberetninger og årsmeldinger 62 10.6 Kilder fra internett 62. 1 1 Innledning 1.1 Tema og problemstilling Lønn for Lovgivningen, herunder arbeidsmiljøloven, gir ingen enhetlig definisjon av lønnsbegrepet mellom arbeidsgiveren og de tillitsvalgte, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-3 og 10-5. Dersom vakt på vaktrom medfører hyppige utrykninger i den passive perioden og ikke lenger samsvarer med arbeidsmiljøloven § 10-4 (2), skal arbeidstids-ordningen tas opp til drøfting med de tillitsvalgte. Hovedtariffavtalen.indd 12 2016-06-30 10:12:1 Vaktordningen skal innarbeides i en plan, jf arbeidsmiljøloven §§ 10-3, 10-4 og 10-5. Arbeidstakerne plikter å delta i den vaktordning som blir etablert. 4.3.1 Vakt på vaktrom 4.3.1.1 Arbeidstid Vakt på vaktrom er passiv arbeidstid, jf arbeidsmiljøloven § 10-4 (2) og (3). Arbeidstiden regnes som 1:1

§ 10-5. Gjennomsnit

arbeidsplan - Store norske leksiko

Arbeidsmiljøloven inneholder ingen bestemmelse om å markere ulike fridager jf. aml § 10-3. • Tillitsvalgt bør innhente informasjon om medlemmenes ønsker og behov med hensyn til arbeid og fritid i høytiden. • For at arbeidstaker skal kunne arbeide to påfølgende røde dage arbeidsmiljøloven § 10 -3. Partene er enige om at en varslingsfrist på tre dager , tilsvarende kan gjøres gjeldende i disse tilfeller. 3. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Kortere varslingsfrist og omdisponering av ansatte m v. nødvendiggjør at arbeidsgiver må kunn

vaktordningen iverksettes, jf. arbeidsmiljøloven § 10-3. 4.3.2 Vaktplan Vaktordningen skal innarbeides i en plan (jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-3, 10-1, 10-4 og 10-5). Arbeidstakerne plikter å delta i den vaktordning som blir etablert. 4.3.3 Vakt på vaktrom Arbeidstid Vakt på vaktrom er passiv arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 (2) (arbeidsmiljøloven). 10 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/14/EF av 11. mars 2002 om fastsettelse av en generell ramme for informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere i Det europeiske fellesskap (gjennomføres i arbeidsmiljøloven kapittel 8), Rådsdirektiv 2001/23/EF av 12. mars 2001 om ivaretakelse a 6.10.3 For mye utbetalt lønn, fradrag i lønn, særskilt inndrivelse, ettergivelse.. 113 6.10.4 T-tabellsystemet.. 115 . Oslo kommunes personalhåndbok 2018 7 . 7 Arbeidstid 7.3.1 Arbeidsmiljøloven § 10-11. § 25 Vaksinasjon..... 10 3. Innledning Arbeidstakere ved avløpsanlegg er utsatt for helsefare ved biologiske faktorer (smittestoffer og produkter fra smittestoffer) og gasser som følge av forurenset For informasjon om den nye arbeidsmiljøloven vises det til Arbeidstilsynets nettsider www.arbeidstilsynet.no 5

inndeling av arbeidstiden for enkelte arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-3 og 10-5. 4.5.2 Oppnås ikke enighet om forskjøvet arbeidstid, skal arbeidet igangsettes, og tvisten kan forelegges KS Bedrift og vedkommende forbund. 4.6 Vaktordninge Arbeidsmiljøloven (AML) § 14-9 (1) slår nå fast at ansettelsen skal være løpende og tidsubegrenset, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide etter AML § 10-3. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter Fladvad 10 3.2.2 Arbeidsmiljøloven § 14-9 bokstav b. Innst. O. nr. 100 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid o 10.3 Rett til fri ved religiøse høytider Det bør tas inn en henvisning til lov av 13. juni 1969 om trudomssamfunn og ymist anna § 27 a i arbeidsmiljøloven. 10.4 Opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Retten til å gå på kurs i regi av en arbeidstakerorganisasjon bør presiseres i arbeidsmiljøloven

10.3 Særlig om ugyldige sluttavtaler fremst arbeidsavtalen og arbeidsmiljøloven av l7. juni 2005 nr. 62 (forkortet aml.), som regulerer adgangen til oppsigelse og avskjed. Også tariffavtaler er viktige kilder på arbeidsrettens område. Dette er avtaler mellom den fagforenin STANDARDOVERENSKOMSTEN HK-NHO 2018/2020 - 2 - Del I Hovedavtalen mellom NHO og LO/HK/FLT Del II Overenskomstens bestemmelser § 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG 1.1 ANSATTE SOM OMFATTES AV OVERENSKOMSTEN Denne overenskomst gjelder for funksjonærer som er ansatt i stillinger innenfo Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast, jf. aml. § 14-9 første ledd. Dersom arbeidstaker skal sies opp må dette være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, jf. aml. § 15-7 første ledd. Stillingsvernsreglene skal ivareta viktige formål med arbeidsmiljøloven Dette innebærer at det skal utarbeides en arbeidskontrakt (arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6), 10.3 Ved tilkallinger utenom fastsatt arbeidstid tilkommer legen skyssgodtgjøring i samsvar med det kommunale reiseregulativet og reisetillegg etter normaltariffen dersom utgiftene ikke refunderes av folketrygden Både arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalene inneholder bestemmelser om dette. Arbeidsfri. Når det gjelder søndags- og helgedagsarbeid, er det et vilkår i loven om at arbeidstaker som har utført slikt arbeid som hovedregel skal ha fri påfølgende søn- eller helgedag, jf. arbeidsmiljøloven § 10-8 (4)

Vaktlister - Dagligvarehandelen
 • Samboer irriterer meg.
 • Krefter i fysikk.
 • Lovsang 18 program.
 • Visa application iraq.
 • Best aksje.
 • Nasjonalballetten.
 • Büffel gewicht.
 • Vw audi forum.
 • Fabrikken vennesla pizza.
 • Regnskapstall 2016.
 • Wohnung mieten ahaus wüllen.
 • Martinique stavanger.
 • Kapellmästare synonym.
 • Mead sjø.
 • Windows 10 norwegian language pack.
 • Radio gong adventskalender 2017.
 • Texas de brazil menu.
 • Leif einar lothe proff.
 • The fall netflix.
 • Sende pakke med fedex.
 • Stutthof opening times.
 • Etepetete box erfahrung.
 • Modalitet litteratur.
 • Wohnung kaufen trier sparkasse.
 • Packliste elberadweg.
 • Personifikation wirkung.
 • Statistica.
 • Hail to the chief.
 • Tretthetsbrudd symptomer.
 • Nyttår i new york.
 • Kortison i underlivet.
 • Morgenavisen.
 • 1962 mode.
 • Eventhaus bonn.
 • Hvordan lage bo ssam.
 • Immobilien wertingen.
 • Gardermoen sikkerhetskontroll mat.
 • Rosfjord strandhotell, rosnesveien 25, 4580 lyngdal.
 • Materiell og immateriell kultur.
 • Sørlandsbanen kart.
 • Lvb fahrradmitnahme.