Home

Særlig uavhengig stilling arbeidstilsynet

Videre viser Arbeidstilsynet til at med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker som selv prioriterer sine oppgaver, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres Særlig uavhengig stilling Med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker som selv prioriterer sine oppgaver, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres Artikkelen ser nærmere på hva som karakteriserer en ledende eller særlig uavhengig stilling, som medfører at arbeidstaker ikke omfattes av arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven. Omkring 10-15 % av arbeidstakerne er unntatt på dette grunnlaget. 1. Innledning Arbeidsmiljøloven kapittel 10 regulerer i detalj arbeidstidens lengde, plassering og grenser for de aller fleste arbeidstakere

Ledende og særlig uavhengig stilling - Tekn

 1. Arbeidstilsynet fører tilsyn med reglene i arbeidsmiljøloven, og kan vurdere om arbeidstakerne har en stilling som gjør at de faller inn under unntaksbestemmelsen. Arbeidstilsynet erfarer at flere virksomheter definerer lederstillinger som særlig uavhengige, uten at dette samsvarer med stillingens faktiske innhold
 2. Særlig uavhengig stilling. En særlig uavhengig stilling er ikke en ledende stilling, men likevel en overordnet og ansvarsfull stilling. Dette er typisk stillinger der det kreves stor fleksibilitet og hvor arbeidstidsbestemmelsene blir uhensiktsmessige å anvende
 3. Lønnen må altså være markant høyere for at det skal lønne seg å velge en særlig uavhengig stilling fremfor en stilling med overtidsbetalt. Vår erfaring er at det ikke alltid er en nødvendig sammenheng mellom lønnsnivå og arbeidsbelastning for ansatte i særlig uavhengige stillinger
 4. Arbeidstilsynet har tolket spørsmålet om en ansatt har «særlig uavhengig stilling relativt restriktivt og det vil alltid måtte foretas en konkret vurdering hvorvidt en ansatt går inn under unntaket fra arbeidstidsbestemmelsene eller ikke
 5. Med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker som selv prioriterer sine oppgaver. De bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre og når og hvordan arbeidet skal gjøres

Arbeidsti

Ledende eller særlig uavhengig stilling - Jusstorge

Ytre rammer for overtid kan fravikes gjennom avtale med tillitsvalgte eller etter godkjenning fra Arbeidstilsynet, se arbeidsmiljølovens § 10-6. Pkt 2.3 Overtid i særlig uavhengig stilling. Arbeidstakere i særlig uavhengig stilling er unntatt fra ordinære rammer for overtid, jf hovedtariffavtalens §13 nr. 4 Ifølge lovens forarbeider er en «særlig uavhengig stilling» en stilling som er overordnet og ansvarsfull, men som ikke er en ledende stilling. Arbeidstaker i en slik stilling har stor grad av selvstendighet og avgjørelsesmyndighet når det gjelder prioritering av arbeidsoppgaver, og hvordan arbeidet skal utføres, og kontrollerer selv sin egen arbeidstid arbeidstakere i særlig uavhengig stilling. Problemstillingen som reises er om arbeidsgiver har styringsrett overfor arbeidstakere i særlig uavhengig stilling jf. aml. § 10-12 andre ledd, og hvor langt styringsretten rekker. 1.2 Avgrensning Unntaksbestemmelsen i aml. § 10-12 gjelder både arbeidstakere i ledende stilling og særlig

En særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. Som NHO skriver i sin høringsuttalelse: «dette dreier seg om arbeidstakere som selv prioriterer sine oppgaver «Særlig uavhengig stilling» kan høres forlokkende ut for mange arbeidstakere. Sannheten er at mange arbeidsgivere uberettiget benytter stillingstittelen for å spare penger og unngå overtidsreglene. Arbeidstakerne taper lønn og fritid En særlig uavhengig stilling innebærer ofte at arbeidsbelastningen er høyere. Dersom grunnlønnen ikke tilsvarer arbeidsbelastningen, kan man risikere at timelønnen blir svært lav. Dersom man blir tilbudt en slik særlig uavhengig stilling, er det derfor viktig å fremforhandle en god grunnlønn som kompenserer belastningen utover normal arbeidstid Be om «særlig selvstendig» stilling - det åpner for fleksibel arbeidstid. DN tar på lederplass 21. oktober opp problemene som arbeidstidsreglene skaper blant annet på hjemmekontor, når ansatte ønsker å fordele arbeidet mer utover dag og kveld, fremfor innenfor en vanlig 7,5 timers økt på dagtid.. I et mer kunnskapsbasert arbeidsliv er dette en reell problemstilling, fordi ansatte. Om særlig uavhengig stilling sier lovens forarbeider at dette skal omfatte «arbeidstakere som ikke innehar lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger.» Disse unntakene fra arbeidstidsreglene er ment å skulle tolkes strengt og skal gjelde en snever gruppe, opplyser Jens Erik Romslo, leder for Arbeidstidsenheten i Arbeidstilsynet

Forskere unntatt Arbeidsmiljøloven

Tittelen «særlig uavhengig stilling» brukes altfor ofte, At Arbeidstilsynet også har hatt tilsyn med en del bedrifter har også bidratt, sier Sollien. Akademikerne sitter nå i en gruppe som skal komme frem til hva en «særlig uavhengig stilling» egentlig skal være Unntakene - særlig uavhengig eller ledende stilling. I henhold til arbeidsmiljøloven § 10-12 nr 1 og 2, kommer bestemmelsene i arbeidstidskapittelet (med enkelte unntak) ikke til anvendelse for arbeidstakere i ledende stilling og for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling Bestemmelsene om arbeidstid kan fravikes for arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling, jf. aml. § 10-12 (1) og (2). Arbeidstakere i slike stillinger vil være unntatt begrensningene i forhold til for eksempel arbeidstid, overtid og overtidskompensasjon Ledende eller særlig uavhengig stilling Vær oppmerksom på at arbeidstakere som er unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser etter § 10-12 fordi de har en ledende eller særlig uavhengig stilling er unntatt fra bestemmelsen om oversikt over arbeidstiden i § 10-7

De som er unntatt - de med ledende eller «særlig uavhengig stilling» - er praktisk talt unntatt fra alle bestemmelsene om arbeidstid. Utvalget anbefaler å stramme inn noe i forhold til bruken av av «særlig uavhengig stilling», samtidig som man innfører en mellomkategori som forholder seg til mer fleksible bestemmelser hva som ligger i begrepene «ledende stilling» og «særlig uavhengig stilling», herunder rekke-vidden av unntakene, hvilke arbeidstakere som er unntatt fra arbeidstidsreglene og hvorfor. 1.2 Aktualitet Unntaksbestemmelsene for arbeidstakere i ledende og særlig uavhengig stilling er et tema som stadig er aktuelt

Overtid i ledende eller særlig uavhengig stilling

Er du «særlig uavhengig»? - Magm

Ferie omtrent når man vil, jobbe akkurat så lange dager som det passer en. Dette bør være konsekvensen dersom man går i en «særlig uavhengig stilling» og mister både overtidsbetaling og ulempetillegg. Men de fleste av mellomlederne i NRK lever i en helt annen virkelighet. NRKs Journalistlag har varslet Arbeidstilsynet Særlig uavhengig stilling . Informasjon til tillitsvalgte og medlemmer . 1. Innledning . Særlig uavhengig stilling er et rettslig begrep i Arbeidstilsynet har tilsynsmyndighet og skal blant annet føre tilsyn med at arbeidsmiljølovens ar-beidstidsbestemmelser blir overholdt Det er gitt regler om arbeidstiden i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Arbeidstakere med en ledende eller særlig uavhengig stilling er unntatt fra de fleste arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Arbeidstiden reguleres også gjennom EU-direktiv, lovfestede regler, tariffavtaler, arbeidskontrakter og rettspraksis. Alminnelig arbeidsti særlig selvstendig (uavhengig)stilling.Årsaken til at tvister ble brak inn for Arbeidstilsynet kunne være at arbeidstaker opplevde belastningen som vedkommende ble utsatt for som myestørre enn forespeilet, ofte knyttet opp mot at kompensasjonen ikke stod i forhold til belastningen, eller at de

Masteroppgaven tar for seg arbeidsmiljølovens § 10-12 første og annet ledd om unntak fra arbeidstidsreglene for ledende og særlig uavhengig stilling. Oppgaven søker å gå i dybden av hva praksis fra Arbeidstilsynet og NOU 2016: 1 kan tilføre tolkningen Særlig ledende eller uavhengig stilling - overtidsbetaling? Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Særlig ledende eller uavhengig stilling - overtidsbetaling? Av formatted, 1. februar 2011 i. Ledende eller særlig uavhengig stilling. men ledende og særlig uavhengige stillinger er unntatt fra de fleste av disse reglene. Når Arbeidstilsynet er på tilsyn hos bedrifter kontrollerer de ofte om arbeidsgiver har gjort korrekte vurdering av hvilke ansatte som har ledende eller særlig uavhengige stillinger

Tekst: Turid Børtnes (2009) Det holder ikke at arbeidsgiver definerer en stilling som særlig uavhengig, det er stillingens innhold som avgjør om den faller inn under lovens arbeidstids­­bestemmelser. Det slår Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) fast, etter at revisjonsselskapet Ernst & Young AS har klaget over flere pålegg fra Arbeidstilsynet i Oslo vedrørende. Dette er derfor også presisert av Arbeidstilsynet. Et mulig unntak som gjerne påberopes av arbeidsgiver er at ansatte er tilsatt i en såkalt særlig uavhengig stilling. Er man det, er man unntatt fra flere av lovens bestemmelser om arbeidstid, herunder krav på overtidsbetaling Nok en gang har Direktoratet for Arbeidstilsynet slått fast at en av butikksjefene i Nille verken har en ledende eller særlig uavhengig stilling, men har rett til overtidsbetaling som de aller fleste andre arbeidstakere. Denne gangen dreier det seg om butikksjefen ved Nille på Måløy. Tidligere har direktoratet slått fast at butikksjefen i Tromsø skal ha overtidsbetaling

med omsorgsansvar. Endringen vil derfor særlig kunne virke ekskluderende for arbeidstakere over 50-55 år, og for mange kvinner. Hvis de fortsetter i en delvis uavhengige stilling, kan dette over tid innebære en negativ helsebelastning. Arbeidstilsynet erfarer at mange arbeidstakere i dag unntas fra lovens arbeidstidsbestemmelse Også ansatte med særlig uavhengig stilling er unntatt arbeidsmiljølovens regler om overtidsarbeid. Dette omfatter ansatte som ikke har en direkte lederfunksjon hos arbeidsgiver, men som har en overordnet og ansvarsfull stilling Ledende stilling/særlig uavhengig stilling: • Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett til overtidsbetaling. • Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats

Jobber ulovlig mange timer | Nyhet | universitas

Ansatte i ledende og særlig uavhengig stilling: Kan unntas

Ledende stilling/særlig uavhengig stilling: • Arbeidsmiljølovens paragraf 10.12. unntar ansatte i ledende og i særlig uavhengige stillinger fra arbeidstidsbestemmelsene. Disse har ikke rett på overtidsbetaling. • Arbeidstakere i ledende stillinger har klare lederposisjoner, og vurderer selv og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats Arbeidstilsynet er nådeløse i så måte: et brudd er et brudd. En særlig uavhengig stilling må også innebære en selvstendighet eller uavhengighet knyttet til hvordan og til hvilken tid de ulike arbeidsoppgavene organiseres og gjennomføres. Konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle Spørsmål: Jeg er ansatt som markedssjef i fulltids stilling. Årslønnen min ligger midt på treet i forhold til det som er snittet for min type stilling i landsdelen. I kontrakten min står det at stillingen er ledende/særlig uavhengig. Videre står det at overtid er inkludert i lønnen Ledende eller særlig uavhengig stilling - Kvale har innlevert høringssvar til Arbeidsutvalget Arbeidstidsutvalget har i høringsuttalelse - NOU 2016:1 gjennomgått dagens arbeidstidsregulering. Utvalget peker blant annet på at det kan være behov for enkelte endringer i dagens arbeidstidsregulering og har lagt fram forslag til endringer i reglene om særlig uavhengig stilling OM ARBEIDSTID FOR ARBEIDSTAKERE MED SÆRLIG UAVHENGIG STILLING Jeg viser til departementets høringsbrev av 20. desember 2007. Jeg har vondt for å se at de forslagene som skisseres i høringsnotatet, er godt gjennomtenkt. Saken har bakgrunn i en bekymring for at bestemmelsen i aml. § 10-12 annet ledd i praksi

De fleste eiendomsmeglere er ansatt i såkalt «særlig uavhengig stilling». og kan jobbe så mye en vil. Arbeidstilsynet fører ikke noe særlig tilsyn med arbeidstidene i meglerbransjen «ledende stilling» eller «særlig uavhengig stilling», jf. § 10-12 (1) og (2). I det følgende skal det ses nærmere på hvilke momenter som er relevante for avgjørelsen av om arbeidstakeren kan unntas arbeidstidsbestemmelsene på dette grunnlaget. 1 Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv

Har meldt NRK til Arbeidstilsynet for lovbrudd

Overtid - Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet avla Plantasjens avdeling i Haugesund en visitt i 2012. Her kom de over en ansvarlig innegartner som Plantasjen hadde definert å ha en såkalt særlig uavhengig stilling. Vedkommende hadde ikke rett på overtidsbetaling, mente bedriften Etter et anonymt tips må Norges fotballforbund (NFF) redegjøre for blant annet arbeidskontrakter og godtgjøring av overtid Reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10 kommer ikke til anvendelse på arbeidstakere i ledende eller annen særlig uavhengig stilling, jf. § 10-12. Visse regler om arbeidstid gjelder imidlertid også for disse gruppene, blant annet kravet om at arbeidstiden må anses som forsvarlig i forhold til lovens arbeidsmiljøbestemmelser, og reglene om rett til redusert arbeidstid Stillinger som omfattes av unntaket, vil være økonomiske, strategiske og juridiske rådgivere som arbeider sammen med den øverste ledelsen. Revisorer og advokatfullmektiger vil ifølge Arbeidstilsynet normalt ikke anses for å ha en særlig uavhengig stilling. I tvilstilfeller vil stillingens tittel og lønn kunne være utslagsgivende Konkret betyr særlig uavhengig stilling at disse er unntatt fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Slike stillinger har ingen begrensninger i hvor mange timer som kan arbeides, og det gis ikke overtidsgodtgjøring. Hva skal til for å være omfattet av unntaksbestmmelsen? Lovgivers intensjon er at flest mulig arbeidstakere skal omfattes av Arbeidsmiljølovens bestemmelser, men.

Er arbeidstidsordningen forsvarlig

2020 Ikke følg denne anbefalingen. Advokat Nicolay Skarning har i Dagens Næringsliv anbefalt arbeidstakere å be om særlig uavhengig stilling for å få fleksibel arbeidstid og mulighet til å fordele arbeid utover dag og kveld Arbeidsrett - Et tema i media den siste tiden har vært at mange unge nyutdannede ikke får overtidsbetalt. En grunn til dette kan være at de anses å ha en såkalt særlig uavhengig stilling. I denne ukens tips skal vi se nærmere på hva som ligger i dette unntaket fra arbeidstidsreglene, samt unntaket for ansatte med ledende stilling Om man har særlig uavhengig stilling så har man ikke krav på overtidsbetaling. Men i begrepet så ligger det for det første at det skal være særlig, altså at et fåtall i en bedrift kan ha det. Ikke sant? Har funnet ut at det også betyr at om man har slik stilling så skal man ha mulighet til å plan..

Ledende eller særlig uavhengig stilling Finans Norg

Når Arbeidstilsynet er på tilsyn hos bedrifter, kontrollerer det ofte om arbeidsgivere har gjort riktige vurderinger av hvilke ansatte som har ledende eller særlig uavhengige stillinger. - Vi truet med Arbeidstilsynet da vi opplevde at arbeidsgiver tøyde begrepene, sier hovedtillitsvalgt Gunnar Mjåtvedt i Gjensidige Kongens myndighet er her delegert til Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøloven kap. 10 om arbeidstid gjelder bl.a. ikke for arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling innen virksomheten, jf. aml. § 10-12 I mindre virksomheter må ikke sjelden alle være med på opprydninger, flyttinger, eller ta i et særlig tak i forbindelse med vareopptellinger og årsoppgjør. I større virksomheter er oppgavene kanskje mer oppdelt, men arbeidsgivers generelle fordelingsbehov kan gjelde også her: et større oppdrag må gjøres ferdig innen en bestemt frist, og alle, uavhengig av stilling, må ta i et tak i. Oversikten skal kunne fremvises på forespørsel fra Arbeidstilsynet. Mange lønnssystem har funksjon for utkjøring av slik oversikt. Unntak for ledende stillinger og særlig uavhengige stillinger. Arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid og overtid gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengige. Ingen av reglene vi har vært innom så langt gjelder for personer som har enten «ledende» eller «særlig uavhengig» stilling. Dette er forankret i Arbeidsmiljølovens paragraf 10-12 . Førstnevnte kategori gjelder høytstående ledere i en virksomhet, mens sistnevnte kategori handler om arbeidstakere uten «lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger»

Andelen unge ingeniører med «særlig uavhengig stilling» er mer enn doblet på tre år. Fagforening advarer mot å gå med på ugunstige avtaler selv om arbeidsmarkedet er tøft stilling være direkte underlagt prinsipalen. Prinsipal og fullmektig kan ikke være ansatt i ulike avdelinger.4 3.2 Arbeidsavtalen Kravet til «skriftlig kontraktsforhold» følger av arbeidsmiljøloven § 14-5, mens § 14-6 angir minimumskravene til innholdet i arbeidsavtalen. Avtalen skal sikre fullmektigen rimelige arbeidsvilkår Særlig uavhengig Mange arbeidstakere unntas arbeidstidskapittelet til tross for at de i realiteten ikke har en særlig uavhengig stilling

Særlig uavhengig stilling - svenssonnokleby

Arbeidstakere i ledende eller såkalt «særlig uavhengig stilling» er i stor grad unntatt fra bestemmelser i arbeidsmiljøloven om arbeidstid, overtid, pauser og helgefri. Kritikere har påpekt at arbeidstakere taper lønn, overtidsbetaling og fritid hvis arbeidsgivere uberettiget benytter stillingstittelen «særlig uavhengig» Vis enkel innførsel. Unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Rekkevidden av unntakene for arbeidstakere i «ledende» eller «særlig uavhengig» stilling i arbeidsmiljølovens § 10-12 (1) og (2 En særlig uavhengig stilling etter loven innehas av en ansatt som har en overordnet og ansvarsfull stilling med frihet til å prioritere egne oppgaver, som selv bestemmer hva som skal gjøres, hva som skal delegeres til andre og når og hvordan arbeidet skal utføres Nå vil flere fagforbund at Arbeidstilsynet skal få mer myndighet og kunne gi større Særlig uavhengig stilling må etter sin ordlyd forstås som en arbeidstaker som tidsmessig styrer. Særlig uavhengig stilling Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Særlig uavhengig stilling. Av xibriz, 2. april 2014 i Juss.

Denne boken gjennomgår hvilke arbeidstakere som er omfattet av unntaket fra arbeidstidsbestemmelsene for «særlig uavhengig stilling» i arbeidsmiljøloven § 10-12 andre ledd. Fremstillingen trekker inn den sparsomme rettspraksisen på området, og også relevante avgjørelser fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet: Plikt til å registrere all arbeidstid Mange av disse vil falle inn under kategorien ledende eller særlig uavhengig stilling, og unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Også høyt utdannende registrerer i liten grad overtid Med «særlig uavhengig stilling» menes ansatte som i hovedsak selv kontrollerer egen arbeidstid og avgjør hvordan og når arbeidsoppgaver gjennomføres. Konkret foreslår forslagsstillerne at: Stortinget ber regjeringen klargjøre arbeidsmiljølovens bestemmelser om hva som menes med «uavhengig stilling» (som unntas fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid/overtid m.m.) «Særlig uavhengig stilling»: • Betegner arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. • Stillingen gir unntak fra arbeidstidsreglene. • Gjelder arbeidstakere som selv bestemmer når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres. Kilde: Arbeidstilsynet

2. Særlig uavhengig stilling Med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Det er ikke tilstrekkelig at man kan kontrollere sin egen arbeidstid og/eller har fleksibel arbeidstid Særlig uavhengige stillinger uten overtidsbetaling blir ifølge Arbeidstilsynet definert som stillinger uten direkte lederfunksjoner. - Nito har de senere årene vunnet flere rettsaker for uriktig bruk av ansettelser i særlig uavhengig stilling Det er NRKs bruk av unntaksbestemmelsen «særlig uavhengig stilling» som har fått de ansatte til å reagere. I brevet som Klassekampen har fått tilgang til, kommer det fram at samtlige prosjektledere i Marienlystdivisjonen er unntatt fra arbeidslivsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven Etter dagens regelverk er arbeidstakere i særlig uavhengig stilling i stor grad unntatt fra en rekke bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har sett en økt bruk av disse stillingskategoriene, særlig innenfor hotell, restaurant, bygg, anlegg, konsulentbransjen og detaljhandel Stillinger som er definert som «særlig uavhengige» kan nemlig gå ut over makstimetallet. Ved UiB er de vitenskapelig ansatte definert som å være i særlig uavhengige stillinger, men ifølge Arbeidstilsynet må det vurderes i hvert enkelt tilfelle. Å ha en særlig uavhengig stilling betyr heller ikke at de ansatte kan jobbe ubegrenset mye, sier Revhaug til Forskerforum

Advokat­fullmektiger: Ledende og særlig uavhengige

For å fastslå om en stilling er særlig uavhengig, må det gjøres en helhetsvurdering av stillingens innhold og ansvar. Arbeidstilsynet har i slike vurderinger hatt en svært restriktiv praksis. Som et utgangspunkt vil stillinger for nyutdannede ikke være særlig uavhengige i lovens forstand Lederstillingen må også innebære at arbeidstakeren vurderer og avgjør behovet for egen arbeidsinnsats, og selv kan kontrollere egen arbeidstid», ifølge Arbeidstilsynet. Forventninger Men de små, røde tegnene på telefonen - de som indikerer at du har mye ugjort - de tar ikke hensyn til om du har en «særlig uavhengig stilling» eller ikke Ansatte i særlig uavhengig stilling er personer som har overordnede og ansvarsfulle stillinger, uten å være ledere. Flere undersøkelser indikerer at andelen arbeidstakere som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene fordi de er i en særlig uavhengig stilling er lav, i størrelsesordenen

Statoil har påklaget pålegget fra Arbeidstilsynet og mobiliserer sterkt for at det ikke skal bli stående. Forskningsdirektør Lars Høier sendte 31. oktober en klage på elleve sider til Arbeidstilsynet, hvor han mener at pålegget er gitt på uriktig grunnlag og fastholder at de åtte forskerne har særlig uavhengige stillinger Jeg har særlig uavhengig stilling, har fastlønn på 29.000.-pr.mnd før skatt. Jobber da ca.150 timer i mnd. Jobben krever mye kjøring og overnatting på hotell , ca 2 netter i måneden. Når de fleste kundene er i 2-3 timers avstand så mener jeg at tiden som jeg kjører er arbeidstid ? Jeg har stor fl.. (2) Bestemmelsene i dette kapitlet kommer ikke til anvendelse for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling, med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd. Bestemmelsene i dette kapittel kan fravikes for arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom Ansatte i ledende stilling er ikke underlagt kravet om å registrere arbeidstid. 3.2 Ansatte i særlig uavhengig stilling. Amls begrep særlig uavhengige stilling karakteriseres av at stillingsinnehaverne har en «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres Etter dagens regelverk er arbeidstakere i særlig uavhengig stilling i stor grad unntatt fra en rekke bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har sett en økt bruk av disse.

 • Finkbeiner camp david.
 • Nfl news.
 • Albstadt einwohnerzahl.
 • Lichtwellenleiter kaufen.
 • Arkivet kristiansand pris.
 • Piano övningar.
 • Afrikanisches spiel bao.
 • Brothas spanien.
 • Torsk i folie med grønnsaker.
 • Provexin.
 • Weihnachtsmarkt vogtland 2017.
 • Marcus bonde söker fru 2017.
 • Bodensjön väder.
 • Haus rass schröder norderney.
 • Gta san andreas hauptmissionen.
 • Kulturtilbud barn bergen.
 • Hva tenker andre om nordmenn.
 • Drøbak hundehotell butikk.
 • Verdens dyreste serieproduserte bil.
 • Usa partnervermittlung.
 • Leie buss stavanger pris.
 • Gen 3 pokémon.
 • Iritis bilder.
 • Fluggerätmechaniker bundeswehr.
 • Kjennetegn ved norge som rettsstat.
 • Bourbon vaniljepulver.
 • Mundsoor baby dauer.
 • Special things about iceland.
 • Streaming program for twitch.
 • Anders estenstads veg 7.
 • Halloween makeup scars.
 • Namsskogan familiepark.
 • My skype id name.
 • Tilpasning engelsk.
 • Volvo viking.
 • Tanzwelt marlene.
 • Fotostudio burg.
 • Forkastning oslo.
 • Kurt russell wife.
 • Master økonomi og administrasjon ntnu.
 • Martinique stavanger.